تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پانزدهم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه پانزدهم رادیان ویدئو 31 : 38 خصوصی نسبت های مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 55 : 09 : 01 خصوصی
1
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پانزدهم، «جمع بندی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پانزدهم جمع بندی توابع (قسمت اول) ویدئو 21 : 58 خصوصی جمع بندی توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
11
23,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم (قسمت اول) ویدئو 38 : 37 خصوصی ویژگی های لگاریتم (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
2
15,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهاردهم، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه چهاردهم تابع (قسمت اول) ویدئو 59 : 13 : 01 خصوصی تابع (قسمت دوم) ویدئو 21 : 40 خصوصی
14
24,000 تومان

حسابان 1 ،فصل چهارم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
درس اول معرفی رادیان ویدئو 58 : 18 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 96) تمرین 21…
3
33,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه سیزدهم توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 51 : 04 : 01 خصوصی توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت…
1
24,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دوازدهم، «اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع» (قسمت اول) ویدئو 59 : 51 خصوصی اعمال جبری روی توابع…
0
22,500 تومان

حسابان 1 ،فصل سوم، «توابع نمائی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول معرفی توابع نمائی ویدئو 49 : 18 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 77) تمرین…
6
30,000 تومان