فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الکترو استاتیک، بار الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک 2 یازدهم الکترو استاتیک، بار الکتریکی ویدئو 12 : 04 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه چهارم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دوم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الکتروسکوپ و قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم الکتروسکوپ و قانون کولن ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «حل مسائل و نکات قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم حل مسائل و نکات قانون کولن ویدئو 12 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان