جلسه پنجم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری (بازده درصدی واکنش)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (بازده درصدی واکنش) ویدئو 07 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری و درصد خلوص»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (درصد خلوص) ویدئو 00 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه سوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و استوکیومتری دهم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و استوکیومتری دهم ویدئو 08 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری»

5.00 3 رای
5,000 تومان

شیمی دهم استوکیومتری ویدئو 57 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ « قانون گازها_ استوکیومتری»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم قانون گازها _استوکیومتری ویدئو 34: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم استوکیومتری ویدئو 01 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان