جلسه دهم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «واکنش های گرماگیر و گرماده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش های گرماگیر و گرماده ویدئو 56 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آنتالپی پیوند، سوختن گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آنتالپی پیوند ،سوهتن گروه های علملی ویدئو 41: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 17: 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه ششم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «نفت ، هدیه ای شگفت انگیز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم نفت ، هدیه ای شگفت انگیز ویدئو 25: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه نهم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «دما و گرما»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم دما و گرما ویدئو 35: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه هشتم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «آلکین و آلکن شاخه دار و سیکلو آلکان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آلکین و آلکن شاخه دار و سیکلو آلکان ویدئو 48: 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هفتم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «هیدروکربن های شاخه دار سیرشده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم هیدروکربن های شاخه دار سیر شده ویدئو 59: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه یازدهم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «آنتالپی پیوند»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آنتالپی پیوند ویدئو 33: 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان