تست و نکته ادبیات دهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته ویدئو 14 : 13 : 01 خصوصی
2
16,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه دهم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم مرور و جمع بندی ویدئو 25 : 34 : 01 خصوصی
0
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و سوم، «مرور و جمع بندی 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و سوم مرور و جمع بندی 2 (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی مرور و جمع بندی…
4
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و دوم، «مرور و جمع بندی 1»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم مرور و جمع بندی 1 (قسمت اول) ویدئو 46 : 55 خصوصی مرور و جمع بندی…
2
22,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه نهم، «قرابت معنایی 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم قرابت معنایی 3 ویدئو 51 : 27 : 01 خصوصی
0
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هشتم تست و نکته ویدئو 32 : 16 : 01 خصوصی
3
16,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و یکم

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه بیست و یکم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 18 : 54 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو…
2
21,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم تست و نکته ویدئو 02 : 24 : 01 خصوصی
2
19,000 تومان