تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 16 : 52 خصوصی حل نمونه سوالات…
8
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی (قسمت اول) ویدئو 20 : 00 : 01 خصوصی مرور و جمع…
1
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی و مرور نکات تستی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی و مرور نکات تستی (قسمت اول) ویدئو 47 : 56 خصوصی جمع بندی و…
6
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیستم، «احتمالات مستقل و آمار»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه بیستم احتمالات مستقل و آمار (قسمت اول) ویدئو 48 : 49 خصوصی احتمالات مستقل و آمار (قسمت دوم) ویدئو…
1
24,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت اول) ویدئو 33 : 55 خصوصی تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت…
4
21,000 تومان

ریاضی دهم، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر احتمالات ویدئو 52 : 18 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم ویدئو 15 :…
26
30,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نوزدهم، «قوانین احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه نوزدهم قوانین احتمال (قسمت اول) ویدئو 46 : 39 خصوصی قوانین احتمال (قسمت دوم) ویدئو 00 : 24 خصوصی
5
13,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیستم، «مرور فصل اول؛ مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه بیستم مرور فصل اول؛ مجموعه ها (قسمت اول) ویدئو 52 : 38 خصوصی مرور فصل اول؛ مجموعه ها (قسمت…
10
16,500 تومان