تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دهم، «گویا کردن مخرج و معادله درجه دو»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه دهم گویا کردن مخرج کسرها (قسمت اول) ویدئو 54 : 03 : 01 خصوصی معادلات درجه دوم (قسمت دوم)…
11
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هشتم، «تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه هشتم تجزیه (قسمت اول) ویدئو 23 : 58 خصوصی تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 29 : 39 خصوصی
36
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هفتم، «اتحادها»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه هفتم اتحادها (قسمت اول) ویدئو 45 : 45 خصوصی اتحادها (قسمت دوم) ویدئو 58 : 44 خصوصی
50
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نهم، «اتحادها و تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم اتحادها و تجزیه (قسمت اول) ویدئو 42 : 47 خصوصی اتحادها و تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
14
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه ششم، «عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه پنجم عبارت های جبری (قسمت اول) ویدئو 24 : 48 خصوصی عبارت های جبری (قسمت دوم) ویدئو 23 :…
48
17,500 تومان

ریاضی نهم – فصل پنجم

بدون امتیاز 0 رای
31,000 تومان
درس اول تک جمله ای ها و درجه ی چند جمله ای ها ویدئو 36 : 16 پیش نمایش اتحاد…
87
31,000 تومان