تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سیزدهم، «سرعت واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه سیزدهم سرعت واکنش ویدئو 53 : 25 : 01 خصوصی
6
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دوازدهم، «آنتالپی واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دوازدهم آنتالپی واکنش ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه یازدهم، «گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه یازدهم گروه های عاملی ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
6
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دهم، «آنتالپی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دهم آنتالپی ویدئو 40 : 18 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نهم، «آنتالپی و گرمای واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه نهم آنتالپی و گرمای واکنش ویدئو 42 : 29 : 01 خصوصی
6
19,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هشتم، «آنتالپی و گرما»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم آنتالپی و گرما ویدئو 35 : 26 : 01 خصوصی
11
18,500 تومان