تست و نکته شیمی دهم، جلسه ششم، «گروه، تناوب و آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم گروه، تناوب و آرایش الکترونی یون ویدئو 12 : 20 : 01 خصوصی
25
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه پنجم، «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم آرایش الکترونی ویدئو 53 : 24 : 01 خصوصی
25
18,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه چهارم، «استوکیومتری و عدد آووگادرو»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه چهارم استوکیومتری و عدد آووگادرو ویدئو 01 : 22 : 01 خصوصی
22
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه سوم، «جرم اتمی میانگین»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه سوم جرم اتمی میانگین ویدئو 13 : 22 : 01 خصوصی
17
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دوم، «ذرات زیراتمی و عدد جرمی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ذرات زیراتمی، عدد اتمی و عددجرمی ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
20
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه اول، «رابطه ی انیشتین»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه اول رابطه ی انیشتین ویدئو 59 : 08 : 01 خصوصی
35
15,000 تومان