جلسه ششم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

شیمی دهم آرایش الکترونی ویدئو 31 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

12,160 تومان
جلسه هفتم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی»

شیمی دهم آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی ویدئو 14: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

10,720 تومان
جلسه 5 شیمی 9
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها»

شیمی نهم آرایش الکترونی یون ها ویدئو 16: 04: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,240 تومان
جلسه دوم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

شیمی نهم آرایش الکترونی ویدئو 27 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,760 تومان