حسابان 1 ،فصل پنجم، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
56,000 تومان
درس اول: مفهوم حد و فرآیندهای حدی همسایگی ویدئو 02 : 13 پیش نمایش تعریف حد ویدئو 03 : 17…
2
56,000 تومان

ریاضی دو، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
درس اول: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل احتمال شرطی ویدئو 26 : 19 پیش نمایش پیشامدهای مستقل تمرین 06 :…
8
25,000 تومان

ریاضی دو، فصل ششم، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
درس اول: فرآینهای حدی تعریف حد ویدئو 41 : 20 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 127)…
10
33,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سی ام، «فصل نهم»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سی ام پاسخ گیاهان به محرک ویدئو 21 : 30 خصوصی پاسخ به محیط ویدئو 08 : 24 خصوصی…
5
17,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و نهم، «حل تست های فصل هشتم»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و نهم حل تست های فصل هشتم ویدئو 02 : 20 خصوصی
1
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و هشتم، «از یاخته ی تخم تا گیاه»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و هشتم از یاخته ی تخم تا گیاه ویدئو 57 : 23 خصوصی
5
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و هفتم، «تولید مثل جنسی»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و هفتم تولید مثل جنسی ویدئو 48 : 22 خصوصی
6
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و ششم، «تولید مثل غیرجنسی»

بدون امتیاز 0 رای
3,500 تومان
جلسه بیست و ششم تولید مثل غیرجنسی ویدئو 35 : 15 خصوصی
5
3,500 تومان