حسابان 1 ،فصل پنجم، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
56,000 تومان
درس اول: مفهوم حد و فرآیندهای حدی همسایگی ویدئو 02 : 13 پیش نمایش تعریف حد ویدئو 03 : 17…
2
56,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه بیستم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه بیستم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 27 : 42 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 54 : 38 خصوصی
0
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نوزدهم، «حد توابع و حالت ابهام 0/0»

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
جلسه نوزدهم حد توابع و حالت ابهام 0/0 (قسمت اول) ویدئو 19 : 32 خصوصی حد توابع و حالت ابهام…
0
28,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هجدهم، «مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هجدهم مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی (قسمت اول) ویدئو 38 : 42 خصوصی مفاهیم اولیه ی حد و…
0
14,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفدهم، «نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها ویدئو 39 : 47 خصوصی نسبت های مثلثاتی مجموع و…
0
19,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه شانزدهم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه شانزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 14 : 44 خصوصی توابع مثلثاتی ویدئو 04 : 34 خصوصی
1
17,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پانزدهم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه پانزدهم رادیان ویدئو 31 : 38 خصوصی نسبت های مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 55 : 09 : 01 خصوصی
1
23,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم (قسمت اول) ویدئو 38 : 37 خصوصی ویژگی های لگاریتم (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
2
15,000 تومان