هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الگوهای تصویری (تکمیل اشکال)، موقعیت نقاط»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هوش و استعداد تحلیلی الگوهای تصویری (تکمیل اشکال)، موقعیت نقاط ویدئو 40: 11 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الگوهای تصویری (تکمیل وطبقه بندی اشکال)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی الگوهای تصویری (تکمیل و طبقه بندی اشکال) ویدئو 40: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «تصاویر پنهان ، الگویابی تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی تصاویر پنهان ، الگویابی تصویری ویدئو 29: 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «الگویابی تصویری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی الگویابی تصویری (2) ویدئو 03: 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «ماشین ورودی _خروجی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی ماشین ورودی _خروجی ویدئو 08: 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «اشکال مشابه (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی اشکال مشابه (1) ویدئو 14: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «اشکال مشابه و دوران (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی اشکال مشابه (2) ویدئو 18: 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «وجه های روبرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی وجه های روبرو ویدئو 22 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «گسترده، رمزگشایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی گسترده، رمزگشایی ویدئو 15 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «رابطه اعداد، نما»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی رابطه اعداد، نما ویدئو 27 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «درک مطلب، شمارش و ترتیب جملات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی درک مطلب، شمارش و ترتیب جملات ویدئو 47 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «قرابت معنایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی قرابت معنایی ویدئو 25 : 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساعت، کلامی و عددی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی ساعت، کلامی و عددی ویدئو 45 : 28 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کفایت داده و هوش تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی کفایت داده و هوش تصویری ویدئو 15 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (1) ویدئو 15 : 37 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (2) ویدئو 43 : 42 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (3)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (3) ویدئو 52 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (4)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (4) ویدئو 23 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (5)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (5) ویدئو 36 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (6)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (6) ویدئو 12 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان