هندسه یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه یازدهم دایره ها ویدئو 07 : 50 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «تدریس مفاهیم اولیه در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (سطح کتاب) ویدئو 51 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ « مفاهیم اولیه در دایره (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (نکته و تست) ویدئو 47 : 57 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «سطح کتاب روابط طولی در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (سطح کتاب) ویدئو 06: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه پنجم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «روابط طولی در دایره (تست ونکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (تست و نکته) ویدئو 30: 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه ششم هندسه 1
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی ویدئو 20: 21 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی (قسمت دوم) ویدئو 05: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هشتم هندسه2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی (قسمت سوم) ویدئو 30: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه نهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (سطح کتاب) ویدئو 05: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (تست و نکته) ویدئو 02: 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه یازدهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «تجانس (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم تجانس (سطح کتاب) ویدئو 34: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «تجانس (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم تجانس (تست و نکته) ویدئو 59: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 53: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 14
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب) ویدئو 26 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 15
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (تست و نکته) ویدئو 04 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 16
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه سینوس ها (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه سینوس ها ویدئو 25 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه کسینوس ها (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه کسینوس ها ویدئو 27 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه سینوس و کسینوس ها (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه سینوس و کسینوس ویدئو 03 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه نیمسازهای داخلی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه نیمسازهای داخلی (سطح کتاب) ویدئو 29 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «قضیه نیمسازهای داخلی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه نیمسازهای داخلی (تست و نکته) ویدئو 29 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «قضیه هرون (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه هرون (سطح کتاب) ویدئو 26 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «قضیه هرون (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه هرون (تست و نکته) ویدئو 36 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان