هندسه یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه یازدهم دایره ها ویدئو 07 : 50 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «تدریس مفاهیم اولیه در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
9,700 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (سطح کتاب) ویدئو 51 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,700 تومان
جلسه سوم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «نکته و تست مفاهیم اولیه در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
9,100 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (نکته و تست) ویدئو 47 : 57 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,100 تومان
جلسه چهارم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «سطح کتاب روابط طولی در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
12,100 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (سطح کتاب) ویدئو 06: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,100 تومان
جلسه پنجم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «روابط طولی در دایره (تست ونکته)»

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (تست و نکته) ویدئو 30: 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

12,800 تومان
جلسه ششم هندسه 1
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
12,960 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی ویدئو 20: 21 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

12,960 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
11,680 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی (قسمت دوم) ویدئو 05: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,680 تومان
جلسه هشتم هندسه2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
11,680 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی (قسمت سوم) ویدئو 30: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,680 تومان
جلسه نهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
12,160 تومان

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (سطح کتاب) ویدئو 05: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,160 تومان
جلسه دهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
11,520 تومان

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (تست و نکته) ویدئو 02: 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,520 تومان
جلسه یازدهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «تجانس (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
12,160 تومان

هندسه یازدهم تجانس (سطح کتاب) ویدئو 34: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

12,160 تومان
جلسه دوازدهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «تجانس (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
10,720 تومان

هندسه یازدهم تجانس (تست و نکته) ویدئو 59: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,720 تومان
جلسه سیزدهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
12,160 تومان

هندسه یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 53: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,160 تومان