هندسه نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ هندسه پایه (1)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه پایه قسمت اول ویدئو 10 : 41 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم هندسه نهم
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ هندسه پایه (2)

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه پایه قسمت دوم ویدئو 05 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه سوم هندسه نهم
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (3) »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت سوم) ویدئو 20 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه چهارم هندسه نهم
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (4) »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت چهارم) ویدئو 32 : 11: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه 6 هندسه 9
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تالس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم تالس ویدئو 55 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه 7 هندسه 9
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم تشابه ویدئو 26 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی استدلال و اثبات در هندسه»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی استدلال و اثبات در هندسه ویدئو 43 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «حجم های هندسی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم حجم های هندسی (1) ویدئو 03 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «حجم های هندسی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم حجم های هندسی (2) ویدئو 04 : 51 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «دوران (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم دوران (1) ویدئو 19 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «دوران (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم دوران (2) ویدئو 30 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان