هندسه دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تدریس ترسیم های هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه دهم (سطح کتاب) ترسیم های هندسی ویدئو 31 : 03 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم هندسه 1
50%
تخفیف
جلسه سوم هندسه 1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه چهارم هندسه 1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه ششم هندسه1
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

 

5,000 تومان
جلسه هفتم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه هشتم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه نهم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه دهم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه یازدهم هندسه 1
50%
تخفیف
5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 12
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1) ویدئو 58 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 13
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (تست و نکته) ویدئو 31: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 14
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «چند ضلعی ها و ویژگی ها (سطح کتاب)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

هندسه دهم چند ضلعی ها ویژگی ها و چهار ضلعی های مهم ویدئو 42: 08 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «چند ضلعی ها و ویژگی چهار ضلعی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم چند ضلعی ها و ویژگی چهار ضلعی (تست و نکته) ویدئو 05: 06 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «مساحت وکاربردهای آن (سطح کتاب)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

هندسه دهم مساحت و ویژگی های آن (سطح کتاب) ویدئو 55: 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «مساحت وکاربردهای آن (2) (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم مساحت و کاربردهای آن 2 (سطح کتاب) ویدئو 07 : 36 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «مساحت وکاربردهای آن (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم مساحت و کاربردهای آن (تست و نکته) ویدئو 38 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «خط، نقطه و صفحه (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم خط، نقطه و صفحه (سطح کتاب) ویدئو 57 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تجسم،برش و دوران (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم تجسم،برش و دوران (سطح کتاب) ویدئو 36 : 44 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل 4 (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم جمع بندی فصل 4 (تست و نکته) ویدئو 39 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان