فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الکترو استاتیک، بار الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک 2 یازدهم الکترو استاتیک، بار الکتریکی ویدئو 12 : 04 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الکتروسکوپ و قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم الکتروسکوپ و قانون کولن ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «حل مسائل و نکات قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم حل مسائل و نکات قانون کولن ویدئو 12 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه پنجم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی صفر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی صفر ویدئو 49 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه ششم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تحلیل میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم تحلیل میدان الکتریکی ویدئو 45 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی ویدئو 37 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هشتم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «انرژی و اختلاف پتانسیل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم انرژی و اختلاف پتانسیل ویدئو 12 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه نهم فیزیک 3
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «انرژی و اختلاف پتانسیل »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم انرژی و اختلاف پتانسیل (قسمت دوم) ویدئو 59 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه دهم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «خازن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم خازن ویدئو 54 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه یازدهم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جریان الکتریکی و نکات خازن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم جریان الکتریکی و نکات خازن ویدئو 18 : 57 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت ویدئو 48 : 20 : 01 خصوصی این…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهاردهم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه 15 فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «نمودار توان خارجی در مدار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نمودار توان خارجی در مدار ویدئو 20 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «قوانین کیرشهف»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم قوانین کیرشهف ویدئو 34 : 06: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «مغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم مغناطیس ویدئو 14 : 22: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «نیروی الکترومغناطیسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی الکترومغناطیسی ویدئو 59 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «آثار مغناطیسی سیم راست حامل جریان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم آثار مغناطیسی سیم راست حامل جریان ویدئو 35 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «میدان مغناطیسی پیچه مسطح»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان مغناطیسی پیچه مسطح ویدئو 28 : 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «میدان مغناطیسی سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان مغناطیسی سیملوله ویدئو 24 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «مواد مغناطیسی، شار و تغییر شار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم مواد مغناطیسی، شار و تغییر شار ویدئو 19 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «قانون القای فارادی و قانون لنز»

5.00 1 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم قانون القای فارادی و قانون لنز ویدئو 07 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «القاگر، جریان متناوب و مبدل های الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم القاگر، جریان متناوب و مبدل های الکتریکی ویدئو 45 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 59 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 51 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان