فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الکترو استاتیک، بار الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک 2 یازدهم الکترو استاتیک، بار الکتریکی ویدئو 12 : 04 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الکتروسکوپ و قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
12,100 تومان

فیزیک 2 یازدهم الکتروسکوپ و قانون کولن ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,100 تومان
جلسه سوم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «حل مسائل و نکات قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم حل مسائل و نکات قانون کولن ویدئو 12 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

8,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
12,600 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,600 تومان
جلسه پنجم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی صفر»

بدون امتیاز 0 رای
11,840 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی صفر ویدئو 49 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,840 تومان
جلسه ششم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تحلیل میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
11,040 تومان

فیزیک 2 یازدهم تحلیل میدان الکتریکی ویدئو 45 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,040 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
13,440 تومان

فیزیک 2 یازدهم آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی ویدئو 37 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

13,440 تومان
جلسه هشتم فیزیک2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «انرژی و اختلاف پتانسیل»

بدون امتیاز 0 رای
13,920 تومان

فیزیک 2 یازدهم انرژی و اختلاف پتانسیل ویدئو 12 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,920 تومان
جلسه نهم فیزیک 3
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «انرژی و اختلاف پتانسیل »

بدون امتیاز 0 رای
13,400 تومان

فیزیک 2 یازدهم انرژی و اختلاف پتانسیل (قسمت دوم) ویدئو 59 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

13,400 تومان
جلسه دهم فیزیک2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «خازن»

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

فیزیک 2 یازدهم خازن ویدئو 54 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

12,800 تومان
جلسه یازدهم فیزیک2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جریان الکتریکی و نکات خازن»

بدون امتیاز 0 رای
18,720 تومان

فیزیک 2 یازدهم جریان الکتریکی و نکات خازن ویدئو 18 : 57 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

18,720 تومان
جلسه دوازدهم فیزیک2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

فیزیک 2 یازدهم مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت ویدئو 48 : 20 : 01 خصوصی این…

12,800 تومان
جلسه سیزدهم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
13,440 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

13,440 تومان
جلسه چهاردهم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
14,400 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

14,400 تومان