فیزیک نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «حرکت شناسی»

فیزیک نهم حرکت شناسی (قسمت اول) ویدئو 27: 06 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم فیزیک نهم
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «حرکت شناسی»

فیزیک نهم حرکت شناسی (قسمت دوم) ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,280 تومان
جلسه سوم فیزیک نهم
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «نیرو»

فیزیک نهم نیرو ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

9,280 تومان
جلسه چهارم فیزیک نهم
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 05: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,440 تومان
جلسه 5 فیزیک 9
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «مرور تست های حرکت شناسی»

فیزیک نهم مرور تست های حرکت شناسی ویدئو 40 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,900 تومان
فیزیک 9 جلسه 6
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نکته و تست نیرو»

فیزیک نهم تست های نیرو ویدئو 48 : 18 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,480 تومان
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «مفاهیم اولیه فشار»

فیزیک نهم مفاهیم اولیه فشار ویدئو 16 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,080 تومان
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «مرور تست های فشار»

فیزیک نهم مرور تست های فشار ویدئو 16 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,000 تومان
21%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «گشتاور»

فیزیک نهم گشتاور ویدئو 49 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

7,600 تومان
21%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «اهرم ها»

فیزیک نهم اهرم ها ویدئو 45 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,000 تومان
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «قرقره، چرخ و محور، گوه و سطح شیبدار»

فیزیک نهم قرقره، چرخ و محور، گوه و سطح شیبدار ویدئو 48 : 42 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

6,700 تومان
20%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «چرخ دنده و نمونه سوالات ماشین ها»

فیزیک نهم چرخ دنده و نمونه سوالات ماشین ها ویدئو 58 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

8,600 تومان
21%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 45 : 39 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

6,200 تومان