فیزیک نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک نهم حرکت شناسی (قسمت اول) ویدئو 27: 06 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم حرکت شناسی (قسمت دوم) ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «نیرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم نیرو ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 05: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه 5 فیزیک 9
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «مرور تست های حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم مرور تست های حرکت شناسی ویدئو 40 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
فیزیک 9 جلسه 6
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نکته و تست نیرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم تست های نیرو ویدئو 48 : 18 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «مفاهیم اولیه فشار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم مفاهیم اولیه فشار ویدئو 16 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «مرور تست های فشار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم مرور تست های فشار ویدئو 16 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «گشتاور»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم گشتاور ویدئو 49 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «اهرم ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم اهرم ها ویدئو 45 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «قرقره، چرخ و محور، گوه و سطح شیبدار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم قرقره، چرخ و محور، گوه و سطح شیبدار ویدئو 48 : 42 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «چرخ دنده و نمونه سوالات ماشین ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم چرخ دنده و نمونه سوالات ماشین ها ویدئو 58 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 45 : 39 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان