فیزیک دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «اندازه گیری»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک دهم اندازه گیری و مفاهیم آن ویدئو 52 : 19 : 01 پیش نمایش

رایگان!
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «چگالی»

بدون امتیاز 0 رای
12,600 تومان

فیزیک دهم چگالی ویدئو 05 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

12,600 تومان
جلسه سوم فیزیک 1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های ماده»

بدون امتیاز 0 رای
11,200 تومان

فیزیک دهم ویژگی های ماده؛ نیرو های بین مولکولی؛ موئینگی ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

11,200 تومان
جلسه چهارم فیزیک 1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تعریف فشار؛ فشار جامدات»

بدون امتیاز 0 رای
13,200 تومان

فیزیک دهم تعریف فشار؛ فشار جامدات ویدئو 06 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

13,200 تومان
جلسه پنجم فیزیک 1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «فشار مایعات و فشار کل»

بدون امتیاز 0 رای
14,240 تومان

فیزیک دهم فشار مایعات و فشار کل ویدئو 01 : 29 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

14,240 تومان
جلسه ششم فیزیک1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «مسائل تکمیلی فشار مایعات وفشارکل مشترک»

بدون امتیاز 0 رای
13,600 تومان

فیزیک دهم مسائل تکمیلی فشار مایعات و فشار کل مشترک ویدئو 57: 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

13,600 تومان
جلسه هفتم فیزیک1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال»

بدون امتیاز 0 رای
11,360 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال ویدئو 02: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,360 تومان
جلسه هشتم فیزیک1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال »

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال (قسمت دوم) ویدئو 19: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

13,280 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «اصل ارشمیدوس و برنولی »

بدون امتیاز 0 رای
10,080 تومان

فیزیک دهم اصل ارشمیدوس و برنولی ویدئو 51: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,080 تومان
جلسه دهم فیزیک1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «کار و انرژی و کار نیروی وزن »

بدون امتیاز 0 رای
13,120 تومان

فیزیک دهم کار و انرژی و کار نیروی وزن ویدئو 13: 22: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,120 تومان
جلسه یازدهم فیزیک 1
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول »

بدون امتیاز 0 رای
11,680 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 09: 13: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

11,680 تومان