فیزیک دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «اندازه گیری»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک دهم اندازه گیری و مفاهیم آن ویدئو 52 : 19 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «چگالی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم چگالی ویدئو 05 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های ماده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم ویژگی های ماده؛ نیرو های بین مولکولی؛ موئینگی ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تعریف فشار؛ فشار جامدات»

5.00 1 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم تعریف فشار؛ فشار جامدات ویدئو 06 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه پنجم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «فشار مایعات و فشار کل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار مایعات و فشار کل ویدئو 01 : 29 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه ششم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «مسائل تکمیلی فشار مایعات وفشارکل مشترک»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم مسائل تکمیلی فشار مایعات و فشار کل مشترک ویدئو 57: 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال ویدئو 02: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هشتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال (قسمت دوم) ویدئو 19: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «اصل ارشمیدوس و برنولی »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم اصل ارشمیدوس و برنولی ویدئو 51: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دهم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «کار و انرژی و کار نیروی وزن »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم کار و انرژی و کار نیروی وزن ویدئو 13: 22: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه یازدهم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 09: 13: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه کار و انرژی جنبشی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم قضیه کار و انرژی جنبشی (قسمت اول) ویدئو 55: 13 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
فیزیک 1 جلسه 13
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «انرژی مکانیکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم انرژی مکانیکی ویدئو 37: 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
فیزیک 1 جلسه 14
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «مسائل قانون پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم قانون پایستگی انرژی ویدئو 15: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «انرژی درونی _ توان وبازده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم انرژی درونی _توان وبازده ویدئو 59: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «حل مباحث توان و بازده_ دما و دماسنج»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم حل مباحث توان و بازده_ دما و دماسنج ویدئو 29: 21 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «انبساط جامدات و شاره ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم انبساط جامدات و شاره ها ویدئو 06 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «توان گرمایی، بازده و دمای تعادل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم توان گرمایی، بازده و دمای تعادل ویدئو 14 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «تغییر حالت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم تغییر حالت (قسمت اول) ویدئو 06 : 40 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «معادله حالت گاز کامل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم معادله حالت گاز کامل ویدئو 09 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم تجربی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 18 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم تجربی؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 54 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان