شیمی 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «جدول تناوبی و واکنش پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی 2 یازدهم جدول تناوبی و واکنش پذیری ویدئو 32 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و یون سازی»

بدون امتیاز 0 رای
12,100 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و یون سازی ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

12,100 تومان
جلسه سوم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و استوکیومتری دهم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و استوکیومتری دهم ویدئو 08 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 2
21%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری و درصد خلوص»

بدون امتیاز 0 رای
10,800 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (درصد خلوص) ویدئو 00 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,800 تومان
جلسه پنجم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری (بازده درصدی واکنش)»

بدون امتیاز 0 رای
10,080 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (بازده درصدی واکنش) ویدئو 07 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

10,080 تومان
جلسه ششم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «نفت ، هدیه ای شگفت انگیز»

بدون امتیاز 0 رای
11,840 تومان

شیمی 2 یازدهم نفت ، هدیه ای شگفت انگیز ویدئو 25: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,840 تومان
جلسه هفتم شیمی2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «هیدروکربن های شاخه دار سیرشده»

بدون امتیاز 0 رای
9,920 تومان

شیمی 2 یازدهم هیدروکربن های شاخه دار سیر شده ویدئو 59: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,920 تومان
جلسه هشتم شیمی2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «آلکین و آلکن شاخه دار و سیکلو آلکان»

بدون امتیاز 0 رای
8,960 تومان

شیمی 2 یازدهم آلکین و آلکن شاخه دار و سیکلو آلکان ویدئو 48: 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

8,960 تومان
جلسه نهم شیمی2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «دما و گرما»

بدون امتیاز 0 رای
11,680 تومان

شیمی 2 یازدهم دما و گرما ویدئو 35: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,680 تومان
جلسه دهم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «واکنش های گرماگیر و گرماده»

بدون امتیاز 0 رای
11,520 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش های گرماگیر و گرماده ویدئو 56 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,520 تومان
جلسه یازدهم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «آنتالپی پیوند»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آنتالپی پیوند ویدئو 33: 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

12,000 تومان
جلسه دوازدهم شیمی2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آنتالپی پیوند، سوختن گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

شیمی 2 یازدهم آنتالپی پیوند ،سوهتن گروه های علملی ویدئو 41: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

13,280 تومان
جلسه سیزدهم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
10,240 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 17: 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,240 تومان