شیمی 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «جدول تناوبی و واکنش پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی 2 یازدهم جدول تناوبی و واکنش پذیری ویدئو 32 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و یون سازی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و یون سازی ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و استوکیومتری دهم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و استوکیومتری دهم ویدئو 08 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری و درصد خلوص»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (درصد خلوص) ویدئو 00 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه پنجم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری (بازده درصدی واکنش)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (بازده درصدی واکنش) ویدئو 07 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه ششم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «نفت ، هدیه ای شگفت انگیز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم نفت ، هدیه ای شگفت انگیز ویدئو 25: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هفتم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «هیدروکربن های شاخه دار سیرشده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم هیدروکربن های شاخه دار سیر شده ویدئو 59: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هشتم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «آلکین و آلکن شاخه دار و سیکلو آلکان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آلکین و آلکن شاخه دار و سیکلو آلکان ویدئو 48: 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه نهم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «دما و گرما»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم دما و گرما ویدئو 35: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دهم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «واکنش های گرماگیر و گرماده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش های گرماگیر و گرماده ویدئو 56 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه یازدهم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «آنتالپی پیوند»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آنتالپی پیوند ویدئو 33: 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم شیمی2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آنتالپی پیوند، سوختن گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم آنتالپی پیوند ،سوهتن گروه های علملی ویدئو 41: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 17: 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 14
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «قانون هس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم قانون هس ویدئو 10 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 15
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم سرعت ویدئو 49 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 16
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت و عوامل موثر برسرعت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم سرعت و عوامل موثر بر سرعت ویدئو 06 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم پلیمرها ویدئو 56 :58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «استر،آمین و آمید»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استر،آمین و آمید ویدئو 11 : 51 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل اول ویدئو 53 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل دوم ویدئو 14 : 44 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل سوم ویدئو 29 : 40 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی تست و نکته»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی تست و نکته ویدئو 03 : 45 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان