شیمی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «انواع مواد و زیر اتمی ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی نهم انواع مواد، زیر اتمی ها ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
9,760 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی ویدئو 27 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,760 تومان
جلسه سوم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «زیرلایه ها»

بدون امتیاز 0 رای
9,920 تومان

شیمی نهم زیرلایه ها ویدئو 21: 02: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

9,920 تومان
جلسه چهارم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «ظرفیت عنصر»

بدون امتیاز 0 رای
10,240 تومان

شیمی نهم ظرفیت عنصر ویدئو 21: 04: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

10,240 تومان
جلسه 5 شیمی 9
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها»

بدون امتیاز 0 رای
10,240 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی یون ها ویدئو 16: 04: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,240 تومان
جلسه ششم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تقسیم بندی عناصر»

بدون امتیاز 0 رای
9,440 تومان

شیمی نهم تقسیم بندی عناصر ویدئو 52: 59: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

9,440 تومان
جلسه هفتم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
9,440 تومان

شیمی نهم واکنش نویسی (قسمت اول) ویدئو 55: 59: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,440 تومان