شیمی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «انواع مواد و زیر اتمی ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی نهم انواع مواد، زیر اتمی ها ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی ویدئو 27 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه سوم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «زیرلایه ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم زیرلایه ها ویدئو 21: 02: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «ظرفیت عنصر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ظرفیت عنصر ویدئو 21: 04: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان
جلسه 5 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی یون ها ویدئو 16: 04: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه ششم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تقسیم بندی عناصر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم تقسیم بندی عناصر ویدئو 52: 59: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه هفتم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم واکنش نویسی (قسمت اول) ویدئو 55: 59: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 8 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و جابه جایی یگانه (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم واکنش نویسی و جا به جایی یگانه (قسمت دوم) ویدئو 27: 01: 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه 9 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم جمع بندی فصل اول ویدئو 52: 10: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 10 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 02: 57: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 11 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «نامگذاری ترکیبات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 12 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لویس یگانه و دوگانه»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 9 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «چرخه مواد، آلکان، آلکن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم چرخه مواد، آلکان، آلکن ویدئو 06 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «آلکین؛ برج تقطیر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آلکین؛ برج تقطیر ویدئو 13 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «پلیمر ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم پلیمر ها ویدئو 49 : 52 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 41 : 44 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان