شیمی دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نماد شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی دهم نماد شیمیایی ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «مواد پرتوزا، نیمه عمر»

5.00 4 رای
5,000 تومان

شیمی دهم مواد پرتوزا، نیمه عمر ویدئو 42 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه سوم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین»

3.00 2 رای
5,000 تومان

شیمی دهم مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین ویدئو 54 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری»

5.00 3 رای
5,000 تومان

شیمی دهم استوکیومتری ویدئو 57 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه پنجم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «نور»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم نور ویدئو 29 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه ششم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم آرایش الکترونی ویدئو 31 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه هفتم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی ویدئو 14: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هشتم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «مرور کل فصل یک»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم مرور کل فصل یک ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه نهم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم واکنش نویسی ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه دهم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «هوا کره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم هواکره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
جلسه یازدهم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 59 : 17 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 12 شیمی 10
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «موازنه»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم موازنه ویدئو 21 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
شیمی 1 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «نام گذاری و ساختار لوویس (الکترون-نقطه)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم نام گذاری و ساختار لوویس (الکترون-نقطه) ویدئو 13: 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
شیمی 1 جلسه 14
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ « ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم ساختار لوویس (2) ویدئو 29: 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ « شیمی سبز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم شیمی سبز ویدئو 56: 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ « قانون گازها_ استوکیومتری»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم قانون گازها _استوکیومتری ویدئو 34: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم استوکیومتری ویدئو 01 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «قطبی و ناقطبی»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم قطبی و ناقطبی ویدئو 41 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «انحلال پذیری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم انحلال پذیری (1) ویدئو 25 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «انحلال پذیری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم انحلال پذیری (2) ویدئو 28 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم جمع بندی فصل اول ویدئو 11 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل دوم و سوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم جمع بندی فصل دوم و سوم ویدئو 41 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان