فصل اول زیست 3
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل اول، «مولکول های اطلاعاتی»

گفتار اول (نوکلئیک اسیدها) آزمایش های گریفیت و ایوری ویدئو 15:28 پیش نمایش ساختار نوکلئیک اسیدها ویدئو 25:11 خصوصی این…

22,000 تومان
فصل 2 زیست 3
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل دوم ، «جریان اطلاعات در یاخته»

گفتار اول (رونویسی) مقدمات رونویسی رایگان 15:01 پیش نمایش مراحل رونویسی ویدئو 24:36 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

23,200 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل سوم ، «انتقال اطلاعات در نسل ها»

گفتار 1 (مفاهیم پایه) گروه خونی رایگان 22 : 16 پیش نمایش گروه خونی و بارزیت ناقص ویدئو 26 :…

12,000 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل چهارم ، «تغییر در اطلاعات وراثتی»

گفتار اول (تغییر در ماده ی وراثتی جانداران) جهش و انواع آن (جهش کوچک) رایگان 13 : 25 پیش نمایش…

22,000 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل پنجم ، «از ماده به انرژی»

گفتار اول (تامین انرژی) ATP رایگان 52 : 11 پیش نمایش گلیکولیز (قند کافت) ویدئو 48 : 15 خصوصی این…

18,400 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل ششم ، «از انرژی به ماده»

گفتار اول (فتوسنتز) ساختاربرگ و سبزدیسه رایگان 33 : 17 پیش نمایش فتوسیستم ویدئو 44 : 13 خصوصی این بخش…

19,200 تومان

زیست شناسی 3، فصل هفتم ، «فناوری های نوین زیستی»

گفتار اول (زیست فناوری . مهندسی ژنتیک) مقدمات زیست فناوری رایگان 45: 05 پیش نمایش مراحل مهندسی ژنتیک ویدئو 59:…

13,600 تومان