زیست 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تولید پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست 2 یازدهم تولید پیام عصبی ویدئو 49 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم زیست 2
21%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «هدایت و انتقال پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
8,900 تومان

زیست 2 یازدهم هدایت و انتقال پیام عصبی ویدئو 56 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

8,900 تومان
جلسه سوم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ساختارهای دستگاه عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان

زیست 2 یازدهم ساختارهای دستگاه عصبی ویدئو 12 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

12,000 تومان
جلسه چهارم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «گیرنده های حس پیکری»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان

زیست 2 یازدهم گیرنده های حس پیکری ویدئو 30 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,000 تومان
جلسه پنجم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «ساختار کره ی چشم»

بدون امتیاز 0 رای
10,880 تومان

زیست 2 یازدهم ساختار کره ی چشم ویدئو 47: 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,880 تومان
جلسه ششم زیست2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تطابق _شنوایی ، تعادل و بویایی»

بدون امتیاز 0 رای
10,720 تومان

زیست 2 یازدهم تطابق _شنوایی ،تعادل و بویایی ویدئو 07: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

10,720 تومان
جلسه هشتم زیست2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «اسکلت و ساختار استخوان»

بدون امتیاز 0 رای
9,760 تومان

زیست 2 یازدهم اسکلت و ساختار استخوان ویدئو 14: 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

9,760 تومان
جلسه نهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «ساختار ماهیچه اسکلتی»

بدون امتیاز 0 رای
11,520 تومان

زیست 2 یازدهم ساختار ماهیچه اسکلتی ویدئو 10: 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,520 تومان
جلسه دهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «مکانیسم انقباض ، تامین انرژی انقباض ،حرکت در جانوران»

بدون امتیاز 0 رای
20,640 تومان

زیست 2 یازدهم مکانیسم انقباض،تامین انرژی انقباض، حرکت در جانوران (قسمت اول) ویدئو 39: 58 : 00 خصوصی این بخش…

20,640 تومان
جلسه دوازدهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
11,680 تومان

زیست 2 یازدهم خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی (گویچه های سفید و بیگانه خوارها) ویدئو 50: 13 :…

11,680 تومان
جلسه سیزدهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «خط دوم دفاعی ،پروتئین ، پاسخ التهابی و تب»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

زیست 2 یازدهم خط دوم دفاعی ،پروتئین ، پاسخ التهابی و تب ویدئو 06: 23 : 01 خصوصی این بخش…

13,280 تومان
جلسه چهاردهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
11,520 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 56: 30 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,520 تومان