زیست 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تولید پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست 2 یازدهم تولید پیام عصبی ویدئو 49 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «هدایت و انتقال پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم هدایت و انتقال پیام عصبی ویدئو 56 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه سوم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ساختارهای دستگاه عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم ساختارهای دستگاه عصبی ویدئو 12 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه چهارم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «گیرنده های حس پیکری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم گیرنده های حس پیکری ویدئو 30 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه پنجم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «ساختار کره ی چشم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم ساختار کره ی چشم ویدئو 47: 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه ششم زیست2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تطابق _شنوایی ، تعادل و بویایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تطابق _شنوایی ،تعادل و بویایی ویدئو 07: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «گیرنده های حسی در سایر جانوران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم گیرنده های حسی در سایر جانوران ویدئو 11 : 26 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه هشتم زیست2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «اسکلت و ساختار استخوان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم اسکلت و ساختار استخوان ویدئو 14: 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه نهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «ساختار ماهیچه اسکلتی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم ساختار ماهیچه اسکلتی ویدئو 10: 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «مکانیسم انقباض ، تامین انرژی انقباض ،حرکت در جانوران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم مکانیسم انقباض،تامین انرژی انقباض، حرکت در جانوران (قسمت اول) ویدئو 39: 58 : 00 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «غدد درون ریز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم غدد درون ریز ویدئو 44 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی (گویچه های سفید و بیگانه خوارها) ویدئو 50: 13 :…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «خط دوم دفاعی ،پروتئین ، پاسخ التهابی و تب»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم خط دوم دفاعی ،پروتئین ، پاسخ التهابی و تب ویدئو 06: 23 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
جلسه چهاردهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 56: 30 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
زیست 2 جلسه 15
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «فام تن(کروموزوم)، میتوز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست2 یازدهم فام تن (کروموزوم)، میتوز ویدئو 07 : 41 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «میوز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم میوز ویدئو 29: 18 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «میوز (کاستمان و تولیدمثلی آقایان و اسپرم زایی)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم میوز (کاستمان و تولیدمثلی آقایان و اسپرم زایی) ویدئو 17: 39 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «دستگاه تولیدمثلی خانم ها و تخمک زایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم دستگاه تولید مثل خانم ها و تخمک زایی ویدئو 33: 33 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «رشد و نمو جنین»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم رشد و نمو جنین ویدئو 28: 30 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل در جانداران ویدئو 58 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل غیر جنسی در نهان دانگان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل غیرجنسی در نهان دانگان ویدئو 02 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل جنسی در نهان دانگان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل جنسی در نهان دانگان ویدئو 22 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «تنظیم کننده های رشد در گیاهان؛ پاسخ محیط»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تنظیم کننده های رشد در گیاهان؛ پاسخ محیط ویدئو 28 : 07 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل های 8 و 9»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی فصل های 8 و 9 ویدئو 10 : 41 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 09 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان