زیست دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مفهوم اولیه ی علم زیست سناسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست دهم مفاهیم اولیه علم زیست شناسی ویدئو 43 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «یاخته ها و بافت های بدن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم یاخته ها و بافت های بدن ویدئو 38 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ساختار و عملکرد لوله گوارش»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم ساختار و عملکرد لوله گوارش ویدئو 05 : 27 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه چهارم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جذب مواد گوارش یافته»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جذب مواد گوارش یافته ویدئو 49 : 18 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه پنجم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «تنوع گوارش در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم تنوع گوارش در جانداران ویدئو 02 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه ششم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «ساز و کار دستگاه تنفس در انسان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم ساز و کار دستگاه تنفس در انسان ویدئو 28 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هفتم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «تهویه ششی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم تهویه ششی ویدئو 12 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه هشتم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «دستگاه تنفس در جانداران دیگر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم دستگاه تنفس در جانداران دیگر ویدئو 53 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه نهم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «رگ، دریچه ها و صدای قلب»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم رگ ، دریچه ها و صدای قلب ویدئو 58 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه دهم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «رگ های خونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم رگ های خونی ویدئو 34: 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه یازدهم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 11: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه 12 زیست 10
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «خون»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم خون ویدئو 19 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
زیست 1 جلسه 14
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم ایستایی و کلیه ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم هم ایستایی و کلیه ها ویدئو 08 : 39 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «فرآیند تشکیل ادرار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم فرآیند تشکیل ادرار ویدئو 16 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «ویژگی سلول گیاهی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم سلول گیاهی ویدئو 35 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «سامانه بافتی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم سامانه بافتی ویدئو 35 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار نخستین و پسین»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم ساختار نخستین و پسین ویدئو 19 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تغذیه ی گیاهی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم تغذیه ی گیاهی ویدئو 27 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جانداران مؤثر در تغذیه گیاه، انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جانداران مؤثر در تغذیه گیاه؛ انتقال مواد در گیاهان ویدئو 50 : 20 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل 7»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جمع بندی فصل 7 ویدئو 35 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 12 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان