ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «هندسه تحلیلی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ریاضی 2 یازدهم هندسه تحلیلی ویدئو 29 : 18 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «معادلات و توابع درجه دوم»

بدون امتیاز 0 رای
13,600 تومان

ریاضی 2 یازدهم معادلات و توابع درجه 2 ویدئو 00 : 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

13,600 تومان
جلسه سوم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «معادلات گویا و گنگ»

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

ریاضی 2 یازدهم معادلات گویا و گنگ ویدئو 59 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,800 تومان
جلسه چهارم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «ترسیم هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم ترسیم هندسی ویدئو 31 : 34 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

15,000 تومان
جلسه پنجم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
14,080 تومان

ریاضی 2 یازدهم قضیه تالس ویدئو 42 : 28 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

14,080 تومان
جلسه ششم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
15,360 تومان

ریاضی 2 یازدهم تشابه ویدئو 50 : 36 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

15,360 تومان
جلسه هفتم ریاضی2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

بدون امتیاز 0 رای
11,680 تومان

ریاضی 2 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 29 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

11,680 تومان
جلسه هشتم ریاضی2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «توابع براکتی»

بدون امتیاز 0 رای
16,640 تومان

ریاضی 2 یازدهم توابع براکتی ویدئو 59 : 44 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

16,640 تومان
جلسه نهم ریاضی2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «تابع یک به یک و وارون»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم تابع یک به یک و وارون ویدئو 11 : 40 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

16,000 تومان
جلسه دهم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «اعمال جبری روی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
13,920 تومان

ریاضی 2 یازدهم اعمال جبری روی توابع ویدئو 56 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,920 تومان
جلسه یازدهم ریاضی2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «واحدهای اندازه گیری زاویه»

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

ریاضی 2 یازدهم واحدهای اندازه گیری زاویه ویدئو 28 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,800 تومان
جلسه دوازدهم ریاضی2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «نسبت های مثلثاتی برخی زوایا»

بدون امتیاز 0 رای
15,040 تومان

ریاضی 2 یازدهم نسبت مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 23 : 34 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

15,040 تومان
جلسه سیزهم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
14,880 تومان

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 41 : 33 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

14,880 تومان