ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «هندسه تحلیلی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ریاضی 2 یازدهم هندسه تحلیلی ویدئو 29 : 18 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «معادلات و توابع درجه دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم معادلات و توابع درجه 2 ویدئو 00 : 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «معادلات گویا و گنگ»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم معادلات گویا و گنگ ویدئو 59 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «ترسیم هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم ترسیم هندسی ویدئو 31 : 34 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه پنجم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم قضیه تالس ویدئو 42 : 28 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه ششم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم تشابه ویدئو 50 : 36 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه هفتم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 29 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هشتم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «توابع براکتی»

5.00 1 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم توابع براکتی ویدئو 59 : 44 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه نهم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «تابع یک به یک و وارون»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم تابع یک به یک و وارون ویدئو 11 : 40 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه دهم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «اعمال جبری روی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم اعمال جبری روی توابع ویدئو 56 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه یازدهم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «واحدهای اندازه گیری زاویه»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم واحدهای اندازه گیری زاویه ویدئو 28 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «نسبت های مثلثاتی برخی زوایا»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم نسبت مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 23 : 34 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه سیزهم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 41 : 33 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
ریاضی 2 جلسه 14
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «توابع مثلثاتی و تابع و معادله نمایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم توابع مثلثاتی و تابع و معادله نمایی ویدئو 39 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
ریاضی 2 جلسه 15
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «تابع لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم تابع لگاریتم ویدئو 51 : 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
ریاضی 2 جلسه 16
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های لگاریتم و معادلات لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم ویژگی های لگاریتم و معادلات لگاریتمی ویدئو 09 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «مفهوم حد از روی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم مفهوم حد از روی توابع ویدئو 28 : 22 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «حدتوابع چندضابطه ای، براکتی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم حدتوابع چند ضابطه ای، براکتی ویدئو 37 : 17 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «محاسبه حد توابع»

5.00 1 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم محاسبه حد توابع ویدئو 32 : 22 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم پیوستگی ویدئو 17 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «احتمال شرطی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم احتمال شرطی ویدئو 59 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «پیشامدهای مستقل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم پیشامدهای مستقل ویدئو 23 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی ویدئو 46 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 35 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 07 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان