ریاضی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت اول) ویدئو 20: 58: 00 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم ریاضی نهم
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت دوم) ویدئو 46: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوم ریاضی نهم
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (2)» (کپی)

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت دوم) ویدئو 46: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 4 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (4)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت چهارم) ویدئو 12: 58: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 5 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (5)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت پنجم) ویدئو 04: 55: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 6 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (قسمت اول) ویدئو 21 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه 7 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه 8 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (1) ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 9 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (2) ویدئو 15 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 10 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (3)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (3) ویدئو 58 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
ریاضی 9 جلسه 11
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم عبارات جبری ویدئو 45 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
ریاضی 9 جلسه 12
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «اتحادها (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اتحادها (قسمت اول) ویدئو 14 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
ریاضی 9 جلسه 13
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «اتحادها (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اتحادها (قسمت دوم) ویدئو 49 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «تجزیه ونامعادله»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم تجزیه ونامعادله ویدئو 32 : 54: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «خط و معادله ی خطی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم خط و معادله ی خطی (1) ویدئو 22 : 56: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «خط و معادله ی خطی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم خط و معادله ی خطی (2) ویدئو 37 : 48: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «دستگاه معادلات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم دستگاه معادلات ویدئو 3۶ : 0۶: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «مبحث ب.م.م و ک.م.م چند جمله ای ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم مبحث ب.م.م و ک.م.م چند جمله ای ها ویدئو 22 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «تقسیم چند جمله ای ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم تقسیم چند جمله ای ها ویدئو 25 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی اعداد حقیقی ویدئو 47 : 41 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی روابط بین توان ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی روابط بین توان ها ویدئو 35 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی عبارت های جبری ویدئو 01 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی خط و معادلات خطی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی خط و معادلات خطی ویدئو 09 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی عبارات جبری گویا»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی عبارات جبری گویا ویدئو 03 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم مجموعه ها ویدئو 02 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم احتمال ویدئو 41 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 19 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 57 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان