جلسه اول ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مجموعه های متناهی و نامتناهی»

ریاضی دهم مجموعه های متناهی و نامتناهی؛ متمم یک مجموعه ویدئو 51 : 07 : 01 پیش نمایش

10,700 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الگو و دنباله»

ریاضی دهم الگو و دنباله ویدئو 05 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,000 تومان
جلسه سوم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «دنباله های حسابی»

ریاضی دهم دنباله های حسابی ویدئو 02 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,200 تومان
جلسه چهارم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «دنباله های هندسی»

ریاضی دهم دنباله های هندسی ویدئو 02 : 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

13,600 تومان
جلسه پنجم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «نسبت های مثلثاتی»

ریاضی دهم نسبت های مثلثاتی ویدئو 22 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

13,280 تومان
جلسه ششم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «دایره مثلثاتی»

ریاضی دهم دایره مثلثاتی ویدئو 55 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

13,440 تومان
جلسه هفتم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «اتحادهای مثلثاتی»

ریاضی دهم اتحادهای مثلثاتی ویدئو 56 :14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

11,840 تومان
جلسه هشتم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «ریشه nام»

ریاضی دهم ریشه nام ویدئو 05 :25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

13,600 تومان
جلسه نهم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «توان های گویا»

ریاضی دهم توان های گویا ویدئو 04 :23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

13,280 تومان
جلسه دهم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «تجزیه»

ریاضی دهم تجزیه ویدئو 23 :16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

12,160 تومان
جلسه یازدهم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

ریاضی دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 27 :20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,800 تومان
جلسه 12 ریاضی 10
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «معادلات درجه دوم»

ریاضی دهم معادلات درجه دوم ویدئو 23 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,000 تومان
ریاضی 1 جلسه 13
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «سهمی»

ریاضی دهم سهمی ویدئو 43 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

12,160 تومان
ریاضی 1 جلسه 14
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «تعیین علامت»

ریاضی دهم تعیین علامت ویدئو 35: 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

8,960 تومان
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «تعیین علامت و نامعادله»

ریاضی دهم تعیین علامت و نامعادله ویدئو 18: 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,880 تومان
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «نامعادلات قدرمطلقی»

ریاضی دهم نامعادلات قدر مطلقی ویدئو 25: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,920 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «مفهوم تابع؛ دامنه و برد»

ریاضی دهم مفهوم تابع؛ دامنه و برد ویدئو 53 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,200 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «ضابطه و انواع توابع»

ریاضی دهم ضابطه و انواع توابع ویدئو 28 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,800 تومان
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «جایگشت و ترتیب»

ریاضی دهم جایگشت و ترتیب ویدئو 41 : 29 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

14,200 تومان
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «ترکیب»

ریاضی دهم ترکیب ویدئو 49 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

10,700 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «احتمال»

ریاضی دهم احتمال ویدئو 17 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

10,800 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

ریاضی دهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 55 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

7,600 تومان
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

ریاضی دهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 33 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,600 تومان