ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه سوم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مرور جلسه اول و دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم مرور جلسه اول و دوم ویدئو 49: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه 4 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تست های درس ستایش و حل تمرین افعال »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست های درس ستایش و حل تمرین افعال (قسمت اول) ویدئو 01: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه 5 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قید»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم قید ویدئو 16: 03: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

5,000 تومان
جلسه ششم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تست های درس ستایش و آفرینش »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست های درس ستایش و آفرینش (قسمت دوم) ویدئو 36: 01: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هفتم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «تست های درس عجایب صنع حق تعالی »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست های درس عجایب صنع حق تعالی ویدئو 29: 16: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 8 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «تست درس های مثل آیینه ، کار شایستگی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست درس های مثل آیینه و کار شایستگی ویدئو 55 : 09: 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه 9 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت اول) ویدئو 08: 02: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 10 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت دوم) ویدئو 07: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 11 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «هم نشین، دریچه های شکوفایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم هم نشین، دریچه های شکوفایی ویدئو 51 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
ادبیات 9 جلسه 12
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آداب زندگی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آداب زندگی ویدئو 36 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «پرتو امید»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم پرتو امید ویدئو 18 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم زیستی بامام میهن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم هم زیستی با مام میهن ویدئو 28 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «راز موفقیت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم راز موفقیت ویدئو 10 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «آرشی دیگر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آرشی دیگر ویدئو 25 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «دستور و زبان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم دستور و زبان ویدئو 22 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «آرایه ادبی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آرایه ادبی ویدئو 54 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «قرابت معنایی و مفهومی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم قرابت معنایی و مفهومی ویدئو 06 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «لغت، املا و تاریخ ادبیات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم لغت، املا و تاریخ ادبیات ویدئو 34 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «زن پارسا»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم زن پارسا ویدئو 59 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «پیام آور رحمت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم پیام آور رحمت ویدئو 37 : 37 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «آشنای غریبان، پیدای پنهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آشنای غریبان، پیدای پنهان ویدئو 15 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «آرزو، شازده کوچولو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آرزو، شازده کوچولو ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (1) ویدئو 30 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (2)»

4.00 1 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (2) ویدئو 28 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان