تست و نکته ادبیات دهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه اول تست و نکته ویدئو 37 : 06 : 02 خصوصی
12
25,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه اول، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
26,000 تومان
جلسه اول مرور ترم اول ویدئو 11 : 00 : 02 خصوصی
16
26,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه دوم، «جمله ی فعلیه و اسمیه»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه دوم جمله ی فعلیه و اسمیه (قسمت اول) ویدئو 49 : 01 : 01 خصوصی جمله ی فعلیه و…
5
24,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
25,500 تومان
جلسه چهارم تست و نکته ویدئو 03 : 00 : 01 خصوصی تست و نکته ویدئو 32 : 56 خصوصی
4
25,500 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه سوم، «جار و مجرور»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم جار و مجرور (قسمت اول) ویدئو 24 : 47 خصوصی جار و مجرور (قسمت دوم) ویدئو 27 :…
5
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه پنجم تست و نکته ویدئو 30 : 53 : 01 خصوصی
2
24,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه ششم تست و نکته ویدئو 02 : 28 : 01 خصوصی
3
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم تست و نکته ویدئو 02 : 24 : 01 خصوصی
2
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هشتم تست و نکته ویدئو 32 : 16 : 01 خصوصی
3
16,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته ویدئو 14 : 13 : 01 خصوصی
2
16,000 تومان