تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه اول، «دایره»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه اول دایره ویدئو 19 : 08 : 01 خصوصی
7
15,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دوم، «ترسیم های هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه دوم ترسیم های هندسی ویدئو 09 : 44 خصوصی
7
9,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه سوم، «روابط طولی در دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم روابط طولی در دایره ها ویدئو 31 : 15 : 01 خصوصی
6
16,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهارم، «مماس مشترک داخلی و خارجی»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه چهارم مماس مشترک داخلی و خارجی ویدئو 06 : 04 : 01 خصوصی
5
14,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه پنجم، «مساحت قطاع و طول کمان»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه پنجم مساحت قطاع و طول کمان ویدئو 08 : 12 : 01 خصوصی
3
15,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه ششم، «شکل های محاطی و محیطی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه ششم شکل های محاطی و محیطی ویدئو 01 : 15 : 01 خصوصی
4
16,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 07 : 21 : 01 خصوصی
4
17,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هشتم، «بازتاب»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هشتم تبدیلات هندسی و بازتاب ویدئو 25 : 05 : 01 خصوصی
2
14,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه نهم، «تبدیلات هندسی؛انتقال و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه نهم تبدیلات هندسی؛ انتقال و دوران ویدئو 06 : 10 : 01 خصوصی
0
15,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دهم، «تجانس»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه دهم تجانس ویدئو 59 : 04 : 01 خصوصی
2
14,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی و قضیه ی سینوس ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی و قضیه ی سینوس ها ویدئو 52 : 15 : 01 خصوصی
1
16,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دوازدهم، «قضیه ی کسینوس ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه دوازدهم قضیه ی کسینوس ها ویدئو 22 : 52 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه سیزدهم، «قضیه ی نیمسازها»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه سیزدهم قضیه ی نیمسازها ویدئو 54 : 58 خصوصی
1
12,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهاردهم، «روابط مساحت و ارتفاع»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم روابط مساحت و ارتفاع ویدئو 27 : 54 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه پانزدهم، «مرور فصل دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه پانزدهم مرور فصل دایره ها ویدئو 26 : 48 خصوصی
0
10,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه شانزدهم، «مرور تبدیلات هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه شانزدهم مرور تبدیلات هندسی ویدئو 52 : 33 خصوصی
0
7,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل سوم ویدئو 09 : 43 خصوصی
0
9,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 39 : 47 خصوصی
0
10,000 تومان