تست و نکته هندسه نهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه اول مرور مباحث پایه ویدئو 52 : 25 : 01 خصوصی
26
18,500 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 13 : 57 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 10 :…
27
22,500 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم تناسب، تشابه و تالس (قسمت اول) ویدئو 13 : 53 خصوصی تناسب، تشابه و تالس (قسمت دوم) ویدئو…
31
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه چهارم

5.00 1 رای
20,000 تومان
جلسه چهارم تست های تناسب، تشابه و تالس (قسمت اول) ویدئو 27 : 51 خصوصی تست های تناسب، تشابه و…
31
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه اول، «تکمیل و طبقه بندی اشکال و موقعیت نقاط»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه اول تکمیل و طبقه بندی اشکال و موقعیت نقاط (قسمت اول) ویدئو 09 : 45 خصوصی تکمیل و طبقه…
16
21,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوم، «تکمیل اشکال و اشکال پنهان»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوم تکمیل اشکال و اشکال پنهان (قسمت اول) ویدئو 45 : 42 خصوصی تکمیل اشکال و اشکال پنهان (قسمت…
11
21,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه سوم، «تکمیل اشکال نوع سوم و الگویابی تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم تکمیل اشکال نوع سوم و الگویابی تصویری (قسمت اول) ویدئو 13 : 45 خصوصی تکمیل اشکال نوع سوم…
9
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه پنجم، «مرور هندسه هشتم»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه پنجم مرور هندسه هشتم ویدئو 51 : 55 خصوصی
4
12,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه ششم، «مرور فصل سوم: تشابه و همنهشتی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه ششم مرور فصل سوم: تشابه و همنهشتی ویدئو 59 : 00 : 01 خصوصی
4
13,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه چهارم، «ماشین های ورودی و خروجی و اشکال مشابه»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم ماشین های ورودی و خروجی (قسمت اول) ویدئو 52 : 44 خصوصی اشکال مشابه (قسمت دوم) ویدئو 58…
10
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه پنجم، «تصویر یا تقارن در آینه»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه پنجم تصویر یا تقارن در آینه (قسمت اول) ویدئو 24 : 43 خصوصی تصویر یا تقارن در آینه (قسمت…
8
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هفتم، «سطح و حجم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم سطح و حجم (قسمت اول) ویدئو 18 : 49 خصوصی سطح و حجم (قسمت دوم) ویدئو 30 :…
10
19,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه ششم، «شمارش اشکال»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه ششم شمارش اشکال (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی شمارش اشکال (قسمت دوم) ویدئو 04 : 40 خصوصی
6
18,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه هفتم، «رمزگشایی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه هفتم رمزگشایی (قسمت اول) ویدئو 45 : 45 خصوصی رمزگشایی (قسمت دوم) ویدئو 41 : 45 خصوصی
4
19,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه هشتم، «تجسم فضایی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هشتم تجسم فضایی (قسمت اول) ویدئو 16 : 48 خصوصی تجسم فضایی (قسمت دوم) ویدئو 19 : 43 خصوصی
6
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هشتم، «مرور سطح و حجم 1»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه هشتم مرور سطح و حجم 1 (قسمت اول) ویدئو 15 : 37 خصوصی مرور سطح و حجم 1 (قسمت…
7
17,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه نهم، «مباحث کلامی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نهم مباحث کلامی (قسمت اول) ویدئو 01 : 42 خصوصی مباحث کلامی (قسمت دوم) ویدئو 49 : 44 خصوصی
6
18,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دهم هوش کلامی (قسمت اول) ویدئو 10 : 41 خصوصی کفایت داده ها (قسمت دوم) ویدئو 21 : 43…
6
18,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه نهم، «مرور سطح و حجم 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه نهم مرور سطح و حجم 2 (قسمت اول) ویدئو 10 : 44 خصوصی مرور سطح و حجم 2 (قسمت…
6
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه یازدهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه یازدهم هوش کلامی 2 (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی کفایت داده ها 2 (قسمت دوم) ویدئو 21…
4
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوازدهم، «مرتب سازی جملات، سرعت و دقت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوازدهم مرتب سازی جملات ویدئو 27 : 47 خصوصی سرعت و دقت ویدئو 58 : 52 خصوصی
3
22,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه دهم، «مرور سطح و حجم 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم مرور سطح و حجم 3 (قسمت اول) ویدئو 40 : 43 خصوصی مرور سطح و حجم 3 (قسمت…
4
19,000 تومان