تست و نکته هندسه دهم، جلسه اول، «ترسیم های هندسی 1»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه اول ترسیم های هندسی ویدئو 39 : 50 خصوصی
16
11,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دوم، «ترسیم های هندسی 2»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ترسیم های هندسی ویدئو 41 : 20 : 01 خصوصی
11
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه سوم، «استدلال، برهان خلف و مثال نقض»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه سوم استدلال، برهان خلف، مثال نقض ویدئو 03 : 09 : 01 خصوصی
8
15,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه چهارم، «نقاط همرسی»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه چهارم نقاط همرسی ویدئو 47 : 13 : 01 خصوصی
7
16,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه پنجم، «تناسب و نسبت مساحت ها»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه پنجم تناسب و نسبت مساحت ها ویدئو 19 : 19 : 01 خصوصی
11
17,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه ششم، «تناسب و تالس»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم تناسب و تالس ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
10
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 23 : 07 : 01 خصوصی
8
14,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هشتم، «تالس»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هشتم تالس ویدئو 32 : 08 : 01 خصوصی
9
14,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نهم، «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه نهم تشابه ویدئو 32 : 21 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دهم، «تشابه 2»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه دهم تشابه ویدئو 25 : 12 : 01 خصوصی
5
15,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی در مثلث قائم الزاویه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ویدئو 26 : 25 : 01 خصوصی
7
18,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دوازدهم، «چندضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم چند ضلعی ها ویدئو 11 : 24 : 01 خصوصی
8
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه سیزدهم، «چهار ضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه سیزدهم چهار ضلعی ها ویدئو 18 : 24 : 01 خصوصی
5
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه چهاردهم، «چهار ضلعی ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم چهار ضلعی ها 2 ویدئو 01 : 54 خصوصی
5
11,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه پانزدهم، «مساحت ها در مثلث»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه پانزدهم مساحت ها در مثلث ویدئو 50 : 23 : 01 خصوصی
4
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه شانزدهم، «مساحت چهارضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه شانزدهم مساحت چهارضلعی ها ویدئو 49 : 53 خصوصی
8
11,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هفدهم، «تفکر تجسمی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه هفدهم تفکر تجسمی ویدئو 42 : 57 خصوصی
3
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هجدهم، «سطح مقطع و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم سطح مقطع و دوران ویدئو 01 : 46 خصوصی
3
10,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نوزدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه نوزدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 37 : 57 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
6
12,500 تومان