تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه اول، «مفاهیم اولیه الکترواستاتیک»

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه اول مفاهیم اولیه الکترواستاتیک (قسمت اول) ویدئو 54 : 48 خصوصی مفاهیم اولیه الکترواستاتیک (قسمت دوم) ویدئو 13 :…
23
24,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دوم، «نیروی الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
جلسه دوم نیروی الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 42 : 35 خصوصی نیروی الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 41 : 41 خصوصی…
20
30,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه سوم، «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
38,000 تومان
جلسه سوم میدان الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 41 : 36 خصوصی میدان الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 10 : 28 خصوصی…
13
38,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه چهارم، «انرژی پتانسیل الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه چهارم انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 46 : 47 خصوصی انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 50 :…
13
25,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه پنجم، «توزیع بار الکتریکی و خازن»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پنجم توزیع بار الکتریکی و خازن (قسمت اول) ویدئو 38 : 36 خصوصی توزیع بار الکتریکی و خازن (قسمت…
12
23,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه ششم، «نکات مربوط به خازن و فروریزش الکتریکی آن»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه ششم نکات مربوط به خازن ویدئو 47 : 32 خصوصی فروریزش الکتریکی خازن ویدئو 19 : 38 خصوصی
10
15,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 17 : 19 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هشتم، «جریان الکتریکی و مدارها»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم جریان الکتریکی و مدارها (قسمت اول) ویدئو 52 : 46 خصوصی جریان الکتریکی و مدارها (قسمت دوم) ویدئو…
15
21,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نهم، «مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم مقاومت (قسمت اول) ویدئو 15 : 55 خصوصی مقاومت (قسمت دوم) ویدئو 42 : 44 خصوصی
9
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دهم، «مقاومت الکتریکی در رسانا»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دهم مقاومت الکتریکی در رسانا (قسمت اول) ویدئو 02 : 52 خصوصی مقاومت الکتریکی در رسانا (قسمت دوم) ویدئو…
9
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه یازدهم، «تقسیم جریان بین مقاومت های الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم تقسیم جریان بین مقاومت های الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 25 : 56 خصوصی تقسیم جریان بین مقاومت های…
8
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دوازدهم، «نیروی محرکه ی الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوازدهم نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 22 : 53 خصوصی نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو…
7
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه سیزدهم، «توان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سیزدهم توان الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 14 : 01 : 01 خصوصی توان الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
6
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه چهاردهم، «قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه چهاردهم قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 49 : 44 خصوصی قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت…
7
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه پانزدهم، «مغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان
جلسه پانزدهم مغناطیس (قسمت اول) ویدئو 46 : 57 خصوصی مغناطیس (قسمت دوم) ویدئو 31 : 08 : 01 خصوصی
10
27,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه شانزدهم، «قانون دست راست»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه شانزدهم قانون دست راست (قسمت اول) ویدئو 35 : 52 خصوصی قانون دست راست (قسمت دوم) ویدئو 49 :…
8
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هفدهم، «حل مسائل قانون دست راست»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم حل مسائل قانون دست راست (قسمت اول) ویدئو 31 : 58 خصوصی حل مسائل قانون دست راست (قسمت…
5
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هجدهم، «نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هجدهم نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول) ویدئو 25 : 37 خصوصی نیروی مغناطیسی وارد بر…
5
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نوزدهم، «سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه نوزدهم سیملوله (قسمت اول) ویدئو 48 : 37 خصوصی سیملوله (قسمت دوم) ویدئو 28 : 46 خصوصی
6
18,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیستم، «القای الکترومغناطیس فارادی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیستم القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت اول) ویدئو 27 : 49 خصوصی القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
7
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی القای الکترومغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت اول) ویدئو 49 : 50 خصوصی جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت…
6
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 00 : 47 خصوصی حل نمونه سوالات…
3
19,000 تومان