تست و نکته فیزیک نهم، جلسه اول، «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه اول حرکت شناسی ویدئو 35 : 24 : 01 خصوصی
40
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دوم، «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه دوم حرکت شناسی ویدئو 45 : 14 : 01 خصوصی
26
16,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه سوم، «نیرو و دینامیک»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه سوم نیرو و دینامیک ویدئو 26 : 30 : 01 خصوصی
32
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه چهارم، «دینامیک»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم دینامیک (قسمت اول) ویدئو 00 : 43 خصوصی دینامیک (قسمت دوم) ویدئو 43 : 42 خصوصی
31
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه پنجم، «سینماتیک»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه پنجم مرور مبحث سینماتیک (قسمت اول) ویدئو 08 : 44 خصوصی مرور مبحث سینماتیک (قسمت دوم) ویدئو 25 :…
35
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه ششم، «مرور دینامیک»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه ششم مرور مبحث دینامیک (قسمت اول) ویدئو 27 : 40 خصوصی مرور مبحث دینامیک (قسمت دوم) ویدئو 14 :…
35
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هفتم، «فشار مایعات و جامدات»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه هفتم فشار مایعات و جامدات (قسمت اول) ویدئو 20 : 41 خصوصی فشار مایعات و جامدات (قسمت دوم) ویدئو…
53
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هشتم، «فشار در مایعات و گازها»

5.00 1 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم فشار در مایعات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی فشار در مایعات و گازها (قسمت…
32
21,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه نهم، «فشار در مایعات، جامدات و گازها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه نهم فشار در مایعات، جامدات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 33 خصوصی فشار در مایعات، جامدات و…
20
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دهم، «ماشین ها،گشتاور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه دهم ماشین ها،گشتاور (قسمت اول) ویدئو 16 : 49 خصوصی ماشین ها، گشتاور (قسمت دوم) ویدئو 30 : 27…
44
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه یازدهم، «اهرم ها»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم اهرم ها (قسمت اول) ویدئو 49 : 45 خصوصی اهرم ها (قسمت دوم) ویدئو 35 : 41 خصوصی
23
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دوازدهم، «قرقره»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دوازدهم قرقره ها (قسمت اول) ویدئو 06 : 50 خصوصی قرقره ها (قسمت دوم) ویدئو 37 : 45 خصوصی
24
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه سیزدهم، «سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سیزدهم سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور (قسمت اول) ویدئو 14 : 38 خصوصی سطح شیبدار، چرخ…
11
16,500 تومان