تست و نکته فیزیک دهم، جلسه اول، «فیزیک و اندازه گیری»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه اول فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول) ویدئو 12 : 33 خصوصی فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) ویدئو…
26
14,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوم، «تبدیل یکا»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوم تبدیل یکا (قسمت اول) ویدئو 48 : 45 خصوصی تبدیل یکا (قسمت دوم) ویدئو 17 : 43 خصوصی
13
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه سوم، «چگالی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم چگالی (قسمت اول) ویدئو 32 : 39 خصوصی چگالی (قسمت دوم) ویدئو 38 : 36 خصوصی
14
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه چهارم، «ویژگی های ماده و فشار»

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
جلسه چهارم ویژگی های ماده (قسمت اول) ویدئو 54 : 34 خصوصی ویژگی های ماده (قسمت دوم) ویدئو 45 :…
14
34,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه پنجم، «فشار گازها و نیروی وارد بر کف ظرف»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
جلسه پنجم فشار گازها (قسمت اول) ویدئو 03 : 38 خصوصی فشار گازها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 41 خصوصی…
23
33,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 28 : 32 : 01 خصوصی
15
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هشتم، «کار و انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هشتم کار و انرژی (قسمت اول) ویدئو 04 : 38 خصوصی کار و انرژی (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
19
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نهم، «کار کل و تغییرات انرژی جنبشی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم کار کل و تغییرات انرژی جنبشی (قسمت اول) ویدئو 21 : 46 خصوصی کار کل و تغییرات انرژی…
13
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دهم، «قضیه کار و انرژی و پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دهم قضیه کار و انرژی ویدئو 56 : 53 خصوصی قضیه پایستگی انرژی ویدئو 16 : 40 خصوصی
13
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه یازدهم، «قانون پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه یازدهم قانون پایستگی انرژی (قسمت اول) ویدئو 57 : 00 : 01 خصوصی قانون پایستگی انرژی (قسمت دوم) ویدئو…
10
23,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوازدهم، «توان و بازده درصدی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوازدهم توان و بازده درصدی (قسمت اول) ویدئو 26 : 46 خصوصی توان و بازده درصدی (قسمت دوم) ویدئو…
7
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه سیزدهم، «دما و دماسنجی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه سیزدهم دما و دماسنجی (قسمت اول) ویدئو 28 : 54 خصوصی دما و دماسنجی (قسمت دوم) ویدئو 10 :…
9
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه چهاردهم، «آثار گرما»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه چهاردهم آثار گرما (قسمت اول) ویدئو 29 : 55 خصوصی آثار گرما (قسمت دوم) ویدئو 14 : 37 خصوصی
10
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه پانزدهم، «انبساط ظاهری مایع»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه پانزدهم آانبساط ظاهری مایع (قسمت اول) ویدئو 08 : 59 خصوصی انبساط ظاهری مایع (قسمت دوم) ویدئو 15 :…
8
25,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه شانزدهم، «تغییر دما»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه شانزدهم تغییر دما (قسمت اول) ویدئو 55 : 57 خصوصی تغییر دما (قسمت دوم) ویدئو 44 : 48 خصوصی
8
23,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هفدهم، «گرما و تغییر حالت»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفدهم گرما و تغییر حالت (قسمت اول) ویدئو 11 : 47 خصوصی گرما و تغییر حالت (قسمت دوم) ویدئو…
5
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هجدهم، «نکات نقطه ی جوش و ذوب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم نکات نقطه ی جوش و ذوب (قسمت اول) ویدئو 21 : 44 خصوصی نکات نقطه ی جوش و…
5
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نوزدهم، «قانون عمومی گازهای کامل»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نوزدهم قانون عمومی گازهای کامل (قسمت اول) ویدئو 03 : 35 خصوصی قانون عمومی گازهای کامل (قسمت دوم) ویدئو…
4
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت اول) ویدئو 37 : 45 خصوصی تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت دوم) ویدئو…
3
14,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه ششم، «اصول پاسکال،ارشمیدس و برنولی»

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
جلسه ششم اصل پاسکال ویدئو 04 : 50 خصوصی فشارسنج ها ویدئو 18 : 41 خصوصی اصل ارشمیدس و فشار…
5
34,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی نکات (قسمت اول) ویدئو 00 : 42 خصوصی مرور و جمع بندی…
5
15,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 20 : 51 خصوصی حل نمونه سوال…
3
18,500 تومان