تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه اول، «جدول تناوبی و ویژگی های آن»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه اول جدول تناوبی و ویژگی های آن ویدئو 15 : 15 : 01 خصوصی
9
16,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دوم، «عناصر واسطه و واکنش نویسی»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه دوم عناصر واسطه و واکنش نویسی ویدئو 14 : 12 : 01 خصوصی
7
15,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سوم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم استوکیومتری ویدئو 53 : 28 : 01 خصوصی
6
19,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه چهارم، «استوکیومتری و بازده درصدی»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه چهارم استوکیومتری و بازده درصدی ویدئو 51 : 11 : 01 خصوصی
8
15,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه پنجم، «هیدرو کربن ها»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه پنجم هیدرو کربن ها ویدئو 33 : 19 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه ششم، «هیدروکربن های سیر نشده»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه ششم هیدرو کربن های سیر نشده ویدئو 25 : 07 : 01 خصوصی
8
14,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 59 : 25 : 01 خصوصی
7
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هشتم، «آنتالپی و گرما»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم آنتالپی و گرما ویدئو 35 : 26 : 01 خصوصی
11
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نهم، «آنتالپی و گرمای واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه نهم آنتالپی و گرمای واکنش ویدئو 42 : 29 : 01 خصوصی
6
19,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دهم، «آنتالپی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دهم آنتالپی ویدئو 40 : 18 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه یازدهم، «گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه یازدهم گروه های عاملی ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
6
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دوازدهم، «آنتالپی واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دوازدهم آنتالپی واکنش ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سیزدهم، «سرعت واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه سیزدهم سرعت واکنش ویدئو 53 : 25 : 01 خصوصی
6
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه چهاردهم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه چهاردهم استوکیومتری ویدئو 43 : 17 : 01 خصوصی
5
16,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه پانزدهم، «پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه پانزدهم پلیمرها ویدئو 5 0 09 : 01 خصوصی
7
15,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 32 : 52 خصوصی
6
11,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 07 : 42 خصوصی
2
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 43 : 41 خصوصی
3
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 22 : 40 خصوصی
0
9,000 تومان