تست و نکته شیمی نهم، جلسه اول، «آشنایی با اتم»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه اول آشنائی با اتم ویدئو 42 : 22 : 01 خصوصی
75
18,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دوم، «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دوم آرایش الکترونی ویدئو 31 : 18 : 01 خصوصی
39
17,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه سوم، «جدول تناوبی»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه سوم جدول تناوبی ویدئو 20 : 11 : 01 خصوصی
48
15,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه چهارم، «شعاع اتمی و واکنش پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه چهارم شعاع اتمی و واکنش پذیری (قسمت اول) ویدئو 34 : 59 خصوصی شعاع اتمی و واکنش پذیری (قسمت…
45
22,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه پنجم، «ترکیبات یونی و کووالانسی»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه پنجم ترکیبات یونی و کوالانسی (قسمت اول) ویدئو 28 : 45 خصوصی ترکیبات یونی و کوالانسی (قسمت دوم) ویدئو…
61
21,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه ششم، «ساختار لوئیس»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه ششم ساختار لوئیس ویدئو 09 : 59 خصوصی
50
13,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه هفتم، «ادامه ی ساختار لوئیس»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هفتم ادامه ی ساختار لوئیس ویدئو 05 : 07 : 01 خصوصی
59
14,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه هشتم، «نفت»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم نفت (قسمت اول) ویدئو 44 : 51 خصوصی نفت (قسمت دوم) ویدئو 30 : 33 خصوصی
44
18,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه نهم، «ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها (قسمت اول) ویدئو 46 : 47 خصوصی ادامه ی هیدروکربن ها و…
38
19,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دهم، «حل تست های فصل 1 ، 2 و 3»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دهم حل تست های فصل 1 ، 2 و 3 (قسمت اول) ویدئو 30 : 39 خصوصی حل تست…
19
18,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه یازدهم، «مرور فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه یازدهم مرور فصل اول ویدئو 31 : 01 : 01 خصوصی
7
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه اول، «گوناگونی جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه اول گوناگونی جانداران ویدئو 13 : 01 : 01 خصوصی
23
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه دوم، «دنیای گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه دوم دنیای گیاهان ویدئو 58 : 00 : 01 خصوصی
12
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه سوم، «بی مهره ها»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه سوم بی مهره ها ویدئو 51 : 59 خصوصی
8
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه چهارم، «جانوران مهره دار»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه چهارم بی مهره ها ویدئو 49 : 01 : 01 خصوصی
6
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه پنجم، «با هم زیستن»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه پنجم با هم زیستن ویدئو 00 : 59 خصوصی
5
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه ششم، «مرور زیست نهم»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه ششم مرور زیست نهم (قسمت اول) ویدئو 53 : 55 خصوصی مرور زیست نهم (قسمت دوم) ویدئو 28 :…
4
24,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دوازدهم، «مرور فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه دوازدهم مرور فصل دوم ویدئو 25 : 59 خصوصی
6
13,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه سیزدهم، «مرور فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه سیزدهم مرور فصل سوم ویدئو 35 : 28 خصوصی
8
6,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه چهاردهم، «انحلال پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه چهاردهم انحلال پذیری (قسمت اول) ویدئو 12 : 43 خصوصی انحلال پذیری (قسمت دوم) ویدئو 53 : 40 خصوصی
7
18,000 تومان