تست و نکته شیمی دهم، جلسه اول، «رابطه ی انیشتین»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه اول رابطه ی انیشتین ویدئو 59 : 08 : 01 خصوصی
34
15,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دوم، «ذرات زیراتمی و عدد جرمی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ذرات زیراتمی، عدد اتمی و عددجرمی ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
19
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه سوم، «جرم اتمی میانگین»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه سوم جرم اتمی میانگین ویدئو 13 : 22 : 01 خصوصی
17
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه چهارم، «استوکیومتری و عدد آووگادرو»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه چهارم استوکیومتری و عدد آووگادرو ویدئو 01 : 22 : 01 خصوصی
22
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه پنجم، «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم آرایش الکترونی ویدئو 53 : 24 : 01 خصوصی
25
18,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه ششم، «گروه، تناوب و آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم گروه، تناوب و آرایش الکترونی یون ویدئو 12 : 20 : 01 خصوصی
25
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 10 : 17 : 01 خصوصی
20
16,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هشتم، «هواکره»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم هوا کره ویدئو 47 : 27 : 01 خصوصی
19
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه نهم، «واکنش های شیمیایی و موازنه»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه نهم واکنش های شیمیایی و موازنه ویدئو 23 : 20 : 01 خصوصی
20
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دهم، «ساختار لوئیس و نامگذاری مواد»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم ساختار لوئیس و نامگذاری مواد ویدئو 05 : 27 : 01 خصوصی
15
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه یازدهم، «اسید و باز»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم اسید و باز ویدئو 41 : 29 : 01 خصوصی
14
19,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دوازدهم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم استوکیومتری ویدئو 31 : 23 : 01 خصوصی
13
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه سیزدهم، «مرور فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور فصل دوم ویدئو 13 : 22 : 01 خصوصی
13
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه چهاردهم، «تشخیص انواع ترکیبات شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهاردهم تشخیص انواع ترکیبات شیمیایی ویدئو 52 : 20 : 01 خصوصی
20
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه پانزدهم، «انحلال پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه پانزدهم انحلال پذیری ویدئو 09 : 48 خصوصی
16
10,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 05 : 52 خصوصی
15
11,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 29 : 36 خصوصی
12
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 24 : 34 خصوصی
13
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 45 : 41 خصوصی
10
9,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه ویدئو 27 : 52 خصوصی
11
11,000 تومان