تست و نکته زیست یازدهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه اول فصل اول: تنظیم عصبی ویدئو 41 : 12 : 01 خصوصی
11
15,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ساختارهای دستگاه عصبی ویدئو 26 : 20 : 01 خصوصی
7
17,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم سایر ساختارهای مغز ویدئو 49 : 19 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهارم گیرنده های حسی و ساختار چشم ویدئو 40 : 21 : 01 خصوصی
10
17,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه پنجم تطابق ویدئو 48 : 04 : 01 خصوصی
7
14,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه ششم گیرنده های حسی جانوران ویدئو 47 : 43 خصوصی
6
10,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه هفتم دستگاه حرکتی ویدئو 42 : 58 خصوصی
12
12,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه هشتم ماهیچه های اسکلتی ویدئو 19 : 55 خصوصی
9
12,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه هشتم انواع یاخته های بافت ماهیچه ای ویدئو 17 : 41 خصوصی
8
10,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دهم، «غده های درون ریز بدن»

بدون امتیاز 0 رای
7,500 تومان
جلسه دهم غده های درون ریز بدن ویدئو 40 : 34 خصوصی
9
7,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه یازدهم، «بررسی سایر غدد درون ریز بدن»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه یازدهم بررسی سایر غدد درون ریز بدن ویدئو 16 : 35 خصوصی
7
8,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دوازدهم، «حل تست های فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه دوازدهم حل تست های فصل چهارم ویدئو 39 : 35 خصوصی
5
8,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سیزدهم، «نخستین خط دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه سیزدهم نخستین خط دفاعی ویدئو 31 : 19 خصوصی
5
5,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه چهاردهم، «دومین خط دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه چهاردهم دومین خط دفاعی ویدئو 08 : 57 خصوصی
5
12,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه پانزدهم، «سومین خط دفاعی بدن»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه پانزدهم سومین خط دفاعی ویدئو 31 : 43 خصوصی
7
9,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه شانزدهم، «حل تست های فصل پنجم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه شانزدهم حل تست های فصل پنجم ویدئو 41 : 23 خصوصی
4
5,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هفدهم، «فام تن (کروموزوم)»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه هجدهم فام تن (کروموزوم) ویدئو 36 : 30 خصوصی
8
6,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هجدهم، «رشتمان (میتوز)»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه هجدهم رشتمان (میوز) ویدئو 24 : 31 خصوصی
7
6,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه نوزدهم، «کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه نوزدهم کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی ویدئو 39 : 26 خصوصی
7
5,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیستم، «حل تست های فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه بیستم حل تست های فصل ششم ویدئو 11 : 25 خصوصی
3
5,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و یکم، «دستگاه تولید مثل در مردان»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه بیست و یکم دستگاه تولید مثل در مردان ویدئو 56 : 25 خصوصی
9
5,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و دوم، «دستگاه تولید مثل در زنان»

بدون امتیاز 0 رای
8,500 تومان
جلسه بیست و دوم دستگاه تولید مثل در زنان ویدئو 23 : 40 خصوصی
9
8,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و سوم، «رشد و نمو جنین»

بدون امتیاز 0 رای
8,500 تومان
جلسه بیست و سوم رشد و نمو جنین ویدئو 17 : 31 خصوصی
6
8,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و چهارم، «دستگاه تولید مثل در جانوران»

بدون امتیاز 0 رای
3,500 تومان
جلسه بیست و چهارم دستگاه تولید مثل در جانوران ویدئو 22 : 16 خصوصی
5
3,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و پنجم، «حل تست های فصل هفتم»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه بیست و پنجم حل تست های فصل هفتم ویدئو 37 : 29 خصوصی
1
6,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و ششم، «تولید مثل غیرجنسی»

بدون امتیاز 0 رای
3,500 تومان
جلسه بیست و ششم تولید مثل غیرجنسی ویدئو 35 : 15 خصوصی
5
3,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و هفتم، «تولید مثل جنسی»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و هفتم تولید مثل جنسی ویدئو 48 : 22 خصوصی
6
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و هشتم، «از یاخته ی تخم تا گیاه»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و هشتم از یاخته ی تخم تا گیاه ویدئو 57 : 23 خصوصی
5
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و نهم، «حل تست های فصل هشتم»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و نهم حل تست های فصل هشتم ویدئو 02 : 20 خصوصی
1
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سی ام، «فصل نهم»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سی ام پاسخ گیاهان به محرک ویدئو 21 : 30 خصوصی پاسخ به محیط ویدئو 08 : 24 خصوصی…
5
17,000 تومان