تست و نکته ادبیات دهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه اول تست و نکته ویدئو 37 : 06 : 02 خصوصی
12
25,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه پنجم تست و نکته ویدئو 30 : 53 : 01 خصوصی
2
24,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
25,500 تومان
جلسه چهارم تست و نکته ویدئو 03 : 00 : 01 خصوصی تست و نکته ویدئو 32 : 56 خصوصی
4
25,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه ششم تست و نکته ویدئو 02 : 28 : 01 خصوصی
3
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته ویدئو 14 : 13 : 01 خصوصی
2
16,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هشتم تست و نکته ویدئو 32 : 16 : 01 خصوصی
3
16,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم تست و نکته ویدئو 02 : 24 : 01 خصوصی
2
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه اول تست و نکته ویدئو 52 : 29 : 01 خصوصی
23
19,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و دوم، «مرور و جمع بندی 1»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم مرور و جمع بندی 1 (قسمت اول) ویدئو 46 : 55 خصوصی مرور و جمع بندی…
2
22,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و سوم، «مرور و جمع بندی 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و سوم مرور و جمع بندی 2 (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی مرور و جمع بندی…
4
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و یکم

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه بیست و یکم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 18 : 54 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو…
2
21,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیستم، «گروه اسمی و نقش های دستوری»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه بیستم گروه اسمی و نقش های دستوری ویدئو 27 : 54 خصوصی
3
11,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه پانزدهم

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه پانزدهم تست و نکته ویدئو 50 : 44 خصوصی تست و نکته ویدئو 39 : 36 خصوصی
3
17,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه پنجم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 17 : 49 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
20
17,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه چهاردهم

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه چهاردهم تست و نکته ویدئو 41 : 19 : 01 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه چهارم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 54 : 49 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
16
23,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه دهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه دهم تست و نکته ویدئو 07 : 11 : 01 خصوصی
10
16,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوازدهم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 50 : 53 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
7
21,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوم تست و نکته ویدئو 09 : 40 : 01 خصوصی
14
22,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه سوم تست و نکته ویدئو 44 : 34 : 01 خصوصی
18
20,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه سیزدهم

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه سیزدهم تست و نکته ویدئو 13 : 12 : 01 خصوصی
11
15,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه شانزدهم ، «دستور زبان فارسی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه شانزدهم دستور زبان فارسی ویدئو 18 : 00 : 01 خصوصی
2
13,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 26 : 48 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 21 :…
20
17,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 06 : 44 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 35 :…
9
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه نوزدهم ، «واژه شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه نوزدهم واژه شناسی ویدئو 13 : 01 : 01 خصوصی
1
13,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه هجدهم ، «قرابت معنایی»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه هجدهم قرابت معنایی ویدئو 01 : 03 : 01 خصوصی
1
13,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفتم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 49 : 54 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 13 :…
24
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه هفدهم ، «آرایه های ادبی»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه هفدهم آرایه های ادبی ویدئو 22 : 03 : 01 خصوصی
2
13,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 13 : 42 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 47 :…
11
21,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه اول تست و نکته ویدئو 43 : 24 : 01 خصوصی
6
18,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه پنجم تست و نکته ویدئو 38 : 32 : 01 خصوصی
0
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه چهارم تست و نکته ویدئو 51 : 27 : 01 خصوصی
2
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه دهم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم مرور و جمع بندی ویدئو 25 : 34 : 01 خصوصی
0
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوم تست و نکته ویدئو 43 : 24 : 01 خصوصی
3
18,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم تست و نکته ویدئو 51 : 27 : 01 خصوصی
3
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه ششم تست و نکته ویدئو 07 : 27 : 01 خصوصی
0
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه نهم، «قرابت معنایی 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم قرابت معنایی 3 ویدئو 51 : 27 : 01 خصوصی
0
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه هشتم، «قرابت معنایی 2»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم قرابت معنایی 2 ویدئو 14 : 25 : 01 خصوصی
0
18,500 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه هفتم، «قرابت معنایی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم قرابت معنایی ویدئو 26 : 26 : 01 خصوصی
0
19,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه اول، «دنباله های حسابی و هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه اول دنباله های حسابی و هندسی ویدئو 18 : 20 : 01 خصوصی
4
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه بیستم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه بیستم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 27 : 42 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 54 : 38 خصوصی
0
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پانزدهم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه پانزدهم رادیان ویدئو 31 : 38 خصوصی نسبت های مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 55 : 09 : 01 خصوصی
1
23,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پنجم، «هندسه ی تحلیلی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه پنجم هندسه ی تحلیلی ویدئو 32 : 29 : 01 خصوصی
6
19,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم (قسمت اول) ویدئو 38 : 37 خصوصی ویژگی های لگاریتم (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
2
15,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهارم، «قدر مطلق»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهارم قدرمطلق، معادلات و نامعادلات قدرمطلقی ویدئو 40 : 20 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دهم، «توابع یک به یک و وارون تابع»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم توابع یک به یک و وارون تابع (قسمت اول) ویدئو 01 : 54 خصوصی توابع یک به یک…
0
20,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دوازدهم، «اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع» (قسمت اول) ویدئو 59 : 51 خصوصی اعمال جبری روی توابع…
0
22,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دوم، «معادلات درجه ی دوم»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دوم معادلات درجه دوم ویدئو 42 : 31 : 01 خصوصی
4
20,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه سوم، «معادلات گنگ و گویا»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم معادلات گنگ و گویا ویدئو 04 : 15 : 01 خصوصی
3
16,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه سیزدهم توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 51 : 04 : 01 خصوصی توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت…
1
24,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه شانزدهم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه شانزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 14 : 44 خصوصی توابع مثلثاتی ویدئو 04 : 34 خصوصی
1
17,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه ششم، «مقدمه ای بر تابع»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم مقدمه ای بر تابع ویدئو 25 : 20 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نهم، «توابع جزء صحیح و براکتی»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه نهم توابع جزء صحیح و براکتی ویدئو 04 : 04 : 01 خصوصی
0
14,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نوزدهم، «حد توابع و حالت ابهام 0/0»

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
جلسه نوزدهم حد توابع و حالت ابهام 0/0 (قسمت اول) ویدئو 19 : 32 خصوصی حد توابع و حالت ابهام…
0
28,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هجدهم، «مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هجدهم مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی (قسمت اول) ویدئو 38 : 42 خصوصی مفاهیم اولیه ی حد و…
0
14,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هشتم، «توابع گویا و رادیکالی»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم توابع گویا و رادیکالی (قسمت اول) ویدئو 49 : 51 خصوصی توابع گویا و رادیکالی (قسمت دوم) ویدئو…
2
21,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 09 : 22 : 01 خصوصی
2
18,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفدهم، «نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها ویدئو 39 : 47 خصوصی نسبت های مثلثاتی مجموع و…
0
19,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه یازدهم، «ترکیب توابع»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم ترکیب توابع (قسمت اول) ویدئو 39 : 51 خصوصی ترکیب توابع (قسمت دوم) ویدئو 09 : 39 خصوصی
1
19,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه اول، «الگو و دنباله»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه اول الگو و دنباله ویدئو 44 : 12 : 01 خصوصی
15
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 16 : 52 خصوصی حل نمونه سوالات…
8
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی و مرور نکات تستی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی و مرور نکات تستی (قسمت اول) ویدئو 47 : 56 خصوصی جمع بندی و…
6
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت اول) ویدئو 33 : 55 خصوصی تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت…
4
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پانزدهم، «جمع بندی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پانزدهم جمع بندی توابع (قسمت اول) ویدئو 21 : 58 خصوصی جمع بندی توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
5
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پنجم، «دایره ی مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه پنجم دایره ی مثلثاتی ویدئو 50 : 28 : 01 خصوصی
15
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهاردهم، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه چهاردهم تابع (قسمت اول) ویدئو 59 : 13 : 01 خصوصی تابع (قسمت دوم) ویدئو 21 : 40 خصوصی
7
24,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهارم، «مروری بر تشابه و مقدمه ای بر مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم مروری بر تشابه و مقدمه ای از مثلثات ویدئو 50 : 25 : 01 خصوصی
13
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دهم، «گویا کردن مخرج و معادله درجه دو»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه دهم گویا کردن مخرج کسرها (قسمت اول) ویدئو 54 : 03 : 01 خصوصی معادلات درجه دوم (قسمت دوم)…
5
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دوازدهم، «تعیین علامت»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم تعیین علامت (قسمت اول) ویدئو 22 : 00 : 01 خصوصی تعیین علامت (قسمت دوم) ویدئو 25 :…
7
22,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دوم، دنباله های خطی، غیرخطی و دنباله های حسابی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دوم دنباله های خطی، غیرخطی و دنباله های حسابی ویدئو 52 : 31 : 01 خصوصی
12
20,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه سوم، «دنباله های هندسی و مسائل ترکیبی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم دنباله های هندسی و مسائل ترکیبی ویدئو 42 : 19 : 01 خصوصی
11
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه سیزدهم، «تعیین علامت و معادلات قدرمطلقی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه سیزدهم تعیین علامت و معادلات قدرمطلقی (قسمت اول) ویدئو 40 : 06 : 01 خصوصی تعیین علامت و معادلات…
8
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه شانزدهم، «اصل جمع و ضرب»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه شانزدهم اصل جمع و ضرب (قسمت اول) ویدئو 59 : 54 خصوصی اصل جمع و ضرب (قسمت دوم) ویدئو…
6
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه ششم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم توابع مثلثاتی ویدئو 55 : 20 : 01 خصوصی
15
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نهم، «اتحادها و تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم اتحادها و تجزیه (قسمت اول) ویدئو 42 : 47 خصوصی اتحادها و تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
8
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نوزدهم، «قوانین احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه نوزدهم قوانین احتمال (قسمت اول) ویدئو 46 : 39 خصوصی قوانین احتمال (قسمت دوم) ویدئو 00 : 24 خصوصی
5
13,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هجدهم، «ترکیب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم ترکیب (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی ترکیب (قسمت دوم) ویدئو 47 : 50 خصوصی
4
20,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هشتم، «ریشه ی n ام و توان های گویا»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم ریشه ی n ام و توان های گویا ویدئو 08 : 16 : 01 خصوصی
10
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
25,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 30 : 56 : 01 خصوصی
21
25,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هفدهم، «ترتیب»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه هفدهم ترتیب (قسمت اول) ویدئو 08 : 46 خصوصی ترتیب (قسمت دوم) ویدئو 11 : 23 خصوصی
6
15,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه یازدهم، «معادله درجه دو و سهمی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه یازدهم معادله درجه دو و سهمی (قسمت اول) ویدئو 42 : 59 خصوصی معادله درجه دو و سهمی (قسمت…
11
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه اول، «اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه اول اعداد حقیقی 1 ویدئو 45 : 23 : 01 خصوصی
43
18,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2 (قسمت اول) ویدئو 44 : 41 خصوصی حل نمونه…
6
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و سوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و سوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3 (قسمت اول) ویدئو 52 : 41 خصوصی حل نمونه…
7
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و یکم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و یکم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 48 : 44 خصوصی حل نمونه سوالات…
12
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیستم، «مرور فصل اول؛ مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه بیستم مرور فصل اول؛ مجموعه ها (قسمت اول) ویدئو 52 : 38 خصوصی مرور فصل اول؛ مجموعه ها (قسمت…
10
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه پانزدهم، «مرور فصل دوم: اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه پانزدهم مرور فصل دوم: اعداد حقیقی ویدئو 40 : 58 خصوصی
4
12,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه چهاردهم، «مرور مباحث تکمیلی فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهاردهم مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت اول) ویدئو 07 : 36 خصوصی مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت…
16
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه چهارم، «توان و ریشه»

5.00 1 رای
20,500 تومان
جلسه چهارم توان و ریشه (قسمت اول) ویدئو 01 : 46 خصوصی توان و ریشه (قسمت دوم) ویدئو 53 :…
38
20,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دهم، «معادله ی خط»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه دهم معادله ی خط (قسمت اول) ویدئو 54 : 47 خصوصی معادله ی خط (قسمت دوم) ویدئو 32 :…
29
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دوازدهم، «مرور بردار و مختصات»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوازدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 15 : 49 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
21
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دوم، «عددهای گنگ و عبارات قدرمطلقی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوم عددهای گنگ و عبارات قدرمطلقی ویدئو 54 : 25 : 01 خصوصی
33
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه سوم، «توان»

5.00 1 رای
22,000 تومان
جلسه سوم توان (قسمت اول) ویدئو 48 : 54 خصوصی توان (قسمت دوم) ویدئو 39 : 46 خصوصی
45
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه سیزدهم، «مرور بردار و مختصات 2»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 24 : 51 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
21
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه شانزدهم، «مرور فصل چهارم؛ توان و ریشه»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه شانزدهم مرور فصل چهارم؛ توان و ریشه ویدئو 54 : 56 خصوصی
6
12,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه ششم، «عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه پنجم عبارت های جبری (قسمت اول) ویدئو 24 : 48 خصوصی عبارت های جبری (قسمت دوم) ویدئو 23 :…
44
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه نهم، «دستگاه های معادلات»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه نهم دستگاه های معادلات (قسمت اول) ویدئو 45 : 49 خصوصی دستگاه های معادلات (قسمت دوم) ویدئو 33 :…
37
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل ششم؛ بردار و مختصات»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل ششم؛ بردار و مختصات ویدئو 20 : 58 خصوصی
4
13,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هشتم، «تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه هشتم تجزیه (قسمت اول) ویدئو 23 : 58 خصوصی تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 29 : 39 خصوصی
32
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هفتم، «اتحادها»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه هفتم اتحادها (قسمت اول) ویدئو 45 : 45 خصوصی اتحادها (قسمت دوم) ویدئو 58 : 44 خصوصی
46
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل پنجم؛ عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل پنجم؛ عبارت های جبری ویدئو 48 : 55 خصوصی
5
12,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه یازدهم، «خطوط موازی با محورها»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم خطوط موازی با محورها (قسمت اول) ویدئو 59 : 55 خصوصی خطوط موازی با محورها (قسمت دوم) ویدئو…
29
19,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه اول، «هندسه تحلیلی»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه اول هندسه تحلیلی ویدئو 50 : 33 : 01 خصوصی
7
16,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی (قسمت اول) ویدئو 20 : 00 : 01 خصوصی مرور و جمع…
1
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیستم، «احتمالات مستقل و آمار»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه بیستم احتمالات مستقل و آمار (قسمت اول) ویدئو 48 : 49 خصوصی احتمالات مستقل و آمار (قسمت دوم) ویدئو…
1
24,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه پانزدهم، «معادلات لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه پانزدهم معادلات لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 27 : 56 خصوصی معادلات لگاریتمی (قسمت دوم) ویدئو 26 : 00 :…
1
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه پنجم، «تالس و تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه پنجم تالس و تشابه ویدئو 02 : 12 : 01 خصوصی
3
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم ویدئو 12 : 30 خصوصی ویژگی های لگاریتم ویدئو 09 : 30 خصوصی
2
13,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه چهارم، «فاصله های ثابت و نقاط همرسی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه چهارم فاصله های ثابت و نقاط همرسی ویدئو 14 : 18 : 01 خصوصی
4
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دهم، «توابع یک به یک و وارون تابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دهم توابع یک به یک و وارون تابع (قسمت اول) ویدئو 03 : 56 خصوصی توابع یک به یک…
1
22,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دوازدهم، «رادیان و تبدیل نسبت های مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
27,500 تومان
جلسه دوازدهم رادیان ویدئو 44 : 45 خصوصی تبدیل نسبت های مثلثاتی ویدئو 36 : 20 : 01 خصوصی
1
27,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دوم، «معادلات درجه دو»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه دوم معادلات درجه دوم ویدئو 33 : 27 : 01 خصوصی
3
16,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه سوم، «معادلات گنگ و گویا»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم معادلات گنگ و گویا ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی
3
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع مثلثاتی و تابع نمایی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
جلسه سیزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 44 : 10 : 01 خصوصی توابع نمایی ویدئو 23 : 12 : 01 خصوصی
1
30,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه شانزدهم، «مفاهیم اولیه ی حد»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه شانزدهم مفاهیم اولیه حد (قسمت اول) ویدئو 08 : 39 خصوصی مفاهیم اولیه حد (قسمت دوم) ویدئو 24 :33…
1
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه ششم ، «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه ششم تشابه ویدئو 01 : 28 : 01 خصوصی
4
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هجدهم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هجدهم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 07 : 48 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 58 :28 خصوصی
1
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هشتم، «توابع گویا و رادیکالی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه هشتم توابع گویا و رادیکالی (قسمت اول) ویدئو 26 : 52 خصوصی توابع گویا و رادیکالی (قسمت دوم) ویدئو…
7
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 24 : 16 : 01 خصوصی
6
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هفدهم، «حد توابع»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفدهم حد توابع (قسمت اول) ویدئو 49 : 49 خصوصی حد توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :36 خصوصی
1
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه یازدهم، «اعمال جبری روی تابع»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه یازدهم اعمال جبری روی تابع ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
1
17,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه اول، «دنیای زنده 1»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه اول فصل اول: دنیای زنده ویدئو 00 : 57 خصوصی
15
12,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و پنجم، «تست و نکته فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه بیست و پنجم تست و نکته فصل ششم ویدئو 12 : 24 خصوصی
3
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و چهارم، «ساختار گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه بیست و چهارم ساختار گیاهان ویدئو 59 : 24 خصوصی
3
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و دوم، «از یاخته تا گیاه»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه بیست و دوم از یاخته تا گیاه ویدئو 28 : 33 خصوصی
3
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و سوم، «سامانه بافتی»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه بیست و سوم سامانه بافتی ویدئو 51 : 29 خصوصی
3
6,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و ششم، «جذب و انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و ششم جذب و انتقال مواد در گیاهان ویدئو 19 : 19 خصوصی
3
4,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و نهم، «تست و نکته فصل هفتم»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و نهم تست و نکته فصل هفتم ویدئو 26 : 19 خصوصی
3
4,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و هشتم، «انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه بیست و هشتم انتقال مواد در گیاهان ویدئو 06 : 43 خصوصی
3
9,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و هفتم، «جانداران موثر در تغذیه گیاهی»

بدون امتیاز 0 رای
4,000 تومان
جلسه بیست و هفتم جانداران موثر در تغذیه گیاهی ویدئو 20 : 18 خصوصی
3
4,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و یکم، «تست و نکته فصل پنجم»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه بیست و یکم تست و نکته فصل پنجم ویدئو 14 : 25 خصوصی
3
5,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیستم، «تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
3,000 تومان
جلسه بیستم تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران ویدئو 56 : 13 خصوصی
4
3,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه پانزدهم، «خون»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه پانزدهم خون ویدئو 04 : 32 خصوصی
4
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه پنجم، «گوارش غذا در معده و روده ی باریک»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه پنجم گوارش غذا در معده و روده ی باریک ویدئو 33 : 23 : 01 خصوصی
12
18,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه چهاردهم، «تهویه ششی»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم تهویه ششی ویدئو 04 : 52 خصوصی
9
11,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه چهارم، «دستگاه گوارش»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه چهارم دستگاه گوارش ویدئو 29 : 15 : 01 خصوصی
10
16,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه دهم، «عملکرد قلب»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه دهم عملکرد قلب ویدئو 29 : 32 خصوصی
12
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه دوازدهم، «دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش مواد»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه دوازدهم دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش مواد ویدئو 41 : 18 خصوصی
8
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه دوم، «دنیای زنده 2»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه دوم فصل اول: دنیای زنده ویدئو 03 : 08 : 01 خصوصی
8
15,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه سوم، «بافت های بدن»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم بافت های بدن ویدئو 28 : 17 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه سیزدهم، «ساز و کار دستگاه تنفسی انسان»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه سیزدهم ساز و کار دستگاه تنفسی انسان ویدئو 37 : 55 خصوصی
10
12,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه شانزدهم، «تنوع گردش مواد در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه شانزدهم تنوع گردش مواد در جانداران ویدئو 46 : 23 خصوصی
4
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه ششم، «جذب مواد و تنظیم فرآیندهای گوارشی»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه ششم جذب مواد و تنظیم فرآیندهای گوارشی ویدئو 48 : 53 خصوصی
10
11,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه نهم، «ساختمان قلب»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه نهم ساختمان قلب ویدئو 12 : 02 : 01 خصوصی
11
13,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه نوزدهم، «تشکیل ادرار و تخلیه آن»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه نوزدهم تشکیل ادرار و تخلیه آن ویدئو 13 : 31 خصوصی
4
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هجدهم، «تنظیم اسمزی دفع مواد زائد در بدن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه هجدهم تنظیم اسمزی دفع مواد زائد در بدن ویدئو 20 : 22 خصوصی
4
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هشتم، «حل تست های فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه هشتم حل تست های فصل دوم ویدئو 26 : 24 خصوصی
10
5,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هفتم، «تنوع گوارش در سایر جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه ششم تنوع گوارش در سایر جانداران ویدئو 07 : 35 خصوصی
10
8,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هفدهم، «تست و نکته فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هفدهم تست و نکته فصل چهارم ویدئو 42 : 36 خصوصی
4
8,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه یازدهم، «رگ ها»

بدون امتیاز 0 رای
8,500 تومان
جلسه یازدهم رگ ها ویدئو 53 : 40 خصوصی
9
8,500 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه اول، «گوناگونی جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه اول گوناگونی جانداران ویدئو 13 : 01 : 01 خصوصی
19
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه پنجم، «با هم زیستن»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه پنجم با هم زیستن ویدئو 00 : 59 خصوصی
3
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه چهارم، «جانوران مهره دار»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه چهارم بی مهره ها ویدئو 49 : 01 : 01 خصوصی
4
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه دوم، «دنیای گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه دوم دنیای گیاهان ویدئو 58 : 00 : 01 خصوصی
9
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه سوم، «بی مهره ها»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه سوم بی مهره ها ویدئو 51 : 59 خصوصی
5
13,000 تومان

تست و نکته زیست نهم، جلسه ششم، «مرور زیست نهم»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه ششم مرور زیست نهم (قسمت اول) ویدئو 53 : 55 خصوصی مرور زیست نهم (قسمت دوم) ویدئو 28 :…
2
24,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه اول فصل اول: تنظیم عصبی ویدئو 41 : 12 : 01 خصوصی
3
15,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه پانزدهم، «سومین خط دفاعی بدن»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه پانزدهم سومین خط دفاعی ویدئو 31 : 43 خصوصی
1
9,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه پنجم تطابق ویدئو 48 : 04 : 01 خصوصی
4
14,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه چهاردهم، «دومین خط دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه چهاردهم دومین خط دفاعی ویدئو 08 : 57 خصوصی
1
12,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهارم گیرنده های حسی و ساختار چشم ویدئو 40 : 21 : 01 خصوصی
4
17,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دهم، «غده های درون ریز بدن»

بدون امتیاز 0 رای
7,500 تومان
جلسه دهم غده های درون ریز بدن ویدئو 40 : 34 خصوصی
3
7,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دوازدهم، «حل تست های فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه دوازدهم حل تست های فصل چهارم ویدئو 39 : 35 خصوصی
1
8,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ساختارهای دستگاه عصبی ویدئو 26 : 20 : 01 خصوصی
2
17,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم سایر ساختارهای مغز ویدئو 49 : 19 : 01 خصوصی
2
17,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سیزدهم، «نخستین خط دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه سیزدهم نخستین خط دفاعی ویدئو 31 : 19 خصوصی
1
5,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه ششم گیرنده های حسی جانوران ویدئو 47 : 43 خصوصی
3
10,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه هشتم انواع یاخته های بافت ماهیچه ای ویدئو 17 : 41 خصوصی
5
10,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه هشتم ماهیچه های اسکلتی ویدئو 19 : 55 خصوصی
4
12,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه هفتم دستگاه حرکتی ویدئو 42 : 58 خصوصی
4
12,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه یازدهم، «بررسی سایر غدد درون ریز بدن»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه یازدهم بررسی سایر غدد درون ریز بدن ویدئو 16 : 35 خصوصی
3
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه اول، «رابطه ی انیشتین»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه اول رابطه ی انیشتین ویدئو 59 : 08 : 01 خصوصی
18
15,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه ویدئو 27 : 52 خصوصی
8
11,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه پانزدهم، «انحلال پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه پانزدهم انحلال پذیری ویدئو 09 : 48 خصوصی
14
10,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه پنجم، «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم آرایش الکترونی ویدئو 53 : 24 : 01 خصوصی
17
18,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه چهاردهم، «تشخیص انواع ترکیبات شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهاردهم تشخیص انواع ترکیبات شیمیایی ویدئو 52 : 20 : 01 خصوصی
18
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه چهارم، «استوکیومتری و عدد آووگادرو»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه چهارم استوکیومتری و عدد آووگادرو ویدئو 01 : 22 : 01 خصوصی
10
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دهم، «ساختار لوئیس و نامگذاری مواد»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم ساختار لوئیس و نامگذاری مواد ویدئو 05 : 27 : 01 خصوصی
11
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دوازدهم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم استوکیومتری ویدئو 31 : 23 : 01 خصوصی
11
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دوم، «ذرات زیراتمی و عدد جرمی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ذرات زیراتمی، عدد اتمی و عددجرمی ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
8
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه سوم، «جرم اتمی میانگین»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه سوم جرم اتمی میانگین ویدئو 13 : 22 : 01 خصوصی
8
18,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه سیزدهم، «مرور فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور فصل دوم ویدئو 13 : 22 : 01 خصوصی
11
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 05 : 52 خصوصی
11
11,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه ششم، «گروه، تناوب و آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم گروه، تناوب و آرایش الکترونی یون ویدئو 12 : 20 : 01 خصوصی
17
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه نهم، «واکنش های شیمیایی و موازنه»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه نهم واکنش های شیمیایی و موازنه ویدئو 23 : 20 : 01 خصوصی
15
17,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 45 : 41 خصوصی
8
9,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 24 : 34 خصوصی
10
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هشتم، «هواکره»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم هوا کره ویدئو 47 : 27 : 01 خصوصی
15
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 10 : 17 : 01 خصوصی
15
16,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 29 : 36 خصوصی
9
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه یازدهم، «اسید و باز»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم اسید و باز ویدئو 41 : 29 : 01 خصوصی
11
19,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه اول، «آشنایی با اتم»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه اول آشنائی با اتم ویدئو 42 : 22 : 01 خصوصی
72
18,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه پنجم، «ترکیبات یونی و کووالانسی»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه پنجم ترکیبات یونی و کوالانسی (قسمت اول) ویدئو 28 : 45 خصوصی ترکیبات یونی و کوالانسی (قسمت دوم) ویدئو…
60
21,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه چهاردهم، «انحلال پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه چهاردهم انحلال پذیری (قسمت اول) ویدئو 12 : 43 خصوصی انحلال پذیری (قسمت دوم) ویدئو 53 : 40 خصوصی
6
18,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه چهارم، «شعاع اتمی و واکنش پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه چهارم شعاع اتمی و واکنش پذیری (قسمت اول) ویدئو 34 : 59 خصوصی شعاع اتمی و واکنش پذیری (قسمت…
43
22,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دهم، «حل تست های فصل 1 ، 2 و 3»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دهم حل تست های فصل 1 ، 2 و 3 (قسمت اول) ویدئو 30 : 39 خصوصی حل تست…
18
18,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دوازدهم، «مرور فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه دوازدهم مرور فصل دوم ویدئو 25 : 59 خصوصی
4
13,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دوم، «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دوم آرایش الکترونی ویدئو 31 : 18 : 01 خصوصی
38
17,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه سوم، «جدول تناوبی»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه سوم جدول تناوبی ویدئو 20 : 11 : 01 خصوصی
43
15,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه سیزدهم، «مرور فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه سیزدهم مرور فصل سوم ویدئو 35 : 28 خصوصی
5
6,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه ششم، «ساختار لوئیس»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه ششم ساختار لوئیس ویدئو 09 : 59 خصوصی
49
13,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه نهم، «ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها (قسمت اول) ویدئو 46 : 47 خصوصی ادامه ی هیدروکربن ها و…
34
19,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه هشتم، «نفت»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم نفت (قسمت اول) ویدئو 44 : 51 خصوصی نفت (قسمت دوم) ویدئو 30 : 33 خصوصی
43
18,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه هفتم، «ادامه ی ساختار لوئیس»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هفتم ادامه ی ساختار لوئیس ویدئو 05 : 07 : 01 خصوصی
58
14,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه یازدهم، «مرور فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه یازدهم مرور فصل اول ویدئو 31 : 01 : 01 خصوصی
4
13,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه اول، «جدول تناوبی و ویژگی های آن»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه اول جدول تناوبی و ویژگی های آن ویدئو 15 : 15 : 01 خصوصی
9
16,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه پانزدهم، «پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه پانزدهم پلیمرها ویدئو 5 0 09 : 01 خصوصی
7
15,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه پنجم، «هیدرو کربن ها»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه پنجم هیدرو کربن ها ویدئو 33 : 19 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه چهاردهم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه چهاردهم استوکیومتری ویدئو 43 : 17 : 01 خصوصی
5
16,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه چهارم، «استوکیومتری و بازده درصدی»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه چهارم استوکیومتری و بازده درصدی ویدئو 51 : 11 : 01 خصوصی
8
15,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دهم، «آنتالپی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دهم آنتالپی ویدئو 40 : 18 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دوازدهم، «آنتالپی واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دوازدهم آنتالپی واکنش ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دوم، «عناصر واسطه و واکنش نویسی»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه دوم عناصر واسطه و واکنش نویسی ویدئو 14 : 12 : 01 خصوصی
7
15,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سوم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم استوکیومتری ویدئو 53 : 28 : 01 خصوصی
6
19,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سیزدهم، «سرعت واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه سیزدهم سرعت واکنش ویدئو 53 : 25 : 01 خصوصی
6
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 32 : 52 خصوصی
6
11,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه ششم، «هیدروکربن های سیر نشده»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه ششم هیدرو کربن های سیر نشده ویدئو 25 : 07 : 01 خصوصی
8
14,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نهم، «آنتالپی و گرمای واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه نهم آنتالپی و گرمای واکنش ویدئو 42 : 29 : 01 خصوصی
6
19,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 22 : 40 خصوصی
0
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 43 : 41 خصوصی
3
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هشتم، «آنتالپی و گرما»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم آنتالپی و گرما ویدئو 35 : 26 : 01 خصوصی
11
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 59 : 25 : 01 خصوصی
7
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 07 : 42 خصوصی
2
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه یازدهم، «گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه یازدهم گروه های عاملی ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
6
17,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه اول، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
26,000 تومان
جلسه اول مرور ترم اول ویدئو 11 : 00 : 02 خصوصی
16
26,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه دوم، «جمله ی فعلیه و اسمیه»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه دوم جمله ی فعلیه و اسمیه (قسمت اول) ویدئو 49 : 01 : 01 خصوصی جمله ی فعلیه و…
5
24,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه سوم، «جار و مجرور»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم جار و مجرور (قسمت اول) ویدئو 24 : 47 خصوصی جار و مجرور (قسمت دوم) ویدئو 27 :…
5
20,000 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه اول مرور ترم اول؛ درس 1 تا 5 (قسمت اول) ویدئو 55 : 48 خصوصی مرور ترم اول؛ درس…
37
21,000 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه دوم دوره ی سرفصل ها ویدئو 48 : 08 : 01 خصوصی
9
14,500 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه سوم، «حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم (قسمت اول) ویدئو 51 : 42 خصوصی حل نمونه سوالات آزمون ترم…
7
19,000 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه اول، «جملات وصفیه»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه اول جملات وصفیه ویدئو 48 : 16 : 01 خصوصی
1
16,500 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه دوم، «فعل منصوب»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوم فعل منصوب ویدئو 52 : 26 : 01 خصوصی
0
18,500 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه سوم، «مضارع مجزوم»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه سوم مضارع مجزوم ویدئو 02 : 20 : 01 خصوصی
0
17,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه اول، «فیزیک و اندازه گیری»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه اول فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول) ویدئو 12 : 33 خصوصی فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) ویدئو…
26
14,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 20 : 51 خصوصی حل نمونه سوال…
3
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی نکات (قسمت اول) ویدئو 00 : 42 خصوصی مرور و جمع بندی…
5
15,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت اول) ویدئو 37 : 45 خصوصی تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت دوم) ویدئو…
3
14,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه پانزدهم، «انبساط ظاهری مایع»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه پانزدهم آانبساط ظاهری مایع (قسمت اول) ویدئو 08 : 59 خصوصی انبساط ظاهری مایع (قسمت دوم) ویدئو 15 :…
8
25,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه پنجم، «فشار گازها و نیروی وارد بر کف ظرف»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
جلسه پنجم فشار گازها (قسمت اول) ویدئو 03 : 38 خصوصی فشار گازها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 41 خصوصی…
23
33,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه چهاردهم، «آثار گرما»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه چهاردهم آثار گرما (قسمت اول) ویدئو 29 : 55 خصوصی آثار گرما (قسمت دوم) ویدئو 14 : 37 خصوصی
10
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه چهارم، «ویژگی های ماده و فشار»

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
جلسه چهارم ویژگی های ماده (قسمت اول) ویدئو 54 : 34 خصوصی ویژگی های ماده (قسمت دوم) ویدئو 45 :…
14
34,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دهم، «قضیه کار و انرژی و پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دهم قضیه کار و انرژی ویدئو 56 : 53 خصوصی قضیه پایستگی انرژی ویدئو 16 : 40 خصوصی
13
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوازدهم، «توان و بازده درصدی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوازدهم توان و بازده درصدی (قسمت اول) ویدئو 26 : 46 خصوصی توان و بازده درصدی (قسمت دوم) ویدئو…
7
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوم، «تبدیل یکا»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوم تبدیل یکا (قسمت اول) ویدئو 48 : 45 خصوصی تبدیل یکا (قسمت دوم) ویدئو 17 : 43 خصوصی
14
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه سوم، «چگالی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم چگالی (قسمت اول) ویدئو 32 : 39 خصوصی چگالی (قسمت دوم) ویدئو 38 : 36 خصوصی
14
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه سیزدهم، «دما و دماسنجی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه سیزدهم دما و دماسنجی (قسمت اول) ویدئو 28 : 54 خصوصی دما و دماسنجی (قسمت دوم) ویدئو 10 :…
9
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه شانزدهم، «تغییر دما»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه شانزدهم تغییر دما (قسمت اول) ویدئو 55 : 57 خصوصی تغییر دما (قسمت دوم) ویدئو 44 : 48 خصوصی
9
23,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه ششم، «اصول پاسکال،ارشمیدس و برنولی»

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
جلسه ششم اصل پاسکال ویدئو 04 : 50 خصوصی فشارسنج ها ویدئو 18 : 41 خصوصی اصل ارشمیدس و فشار…
5
34,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نهم، «کار کل و تغییرات انرژی جنبشی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم کار کل و تغییرات انرژی جنبشی (قسمت اول) ویدئو 21 : 46 خصوصی کار کل و تغییرات انرژی…
13
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نوزدهم، «قانون عمومی گازهای کامل»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نوزدهم قانون عمومی گازهای کامل (قسمت اول) ویدئو 03 : 35 خصوصی قانون عمومی گازهای کامل (قسمت دوم) ویدئو…
4
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هجدهم، «نکات نقطه ی جوش و ذوب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم نکات نقطه ی جوش و ذوب (قسمت اول) ویدئو 21 : 44 خصوصی نکات نقطه ی جوش و…
5
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هشتم، «کار و انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هشتم کار و انرژی (قسمت اول) ویدئو 04 : 38 خصوصی کار و انرژی (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
19
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 28 : 32 : 01 خصوصی
15
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هفدهم، «گرما و تغییر حالت»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفدهم گرما و تغییر حالت (قسمت اول) ویدئو 11 : 47 خصوصی گرما و تغییر حالت (قسمت دوم) ویدئو…
5
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه یازدهم، «قانون پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه یازدهم قانون پایستگی انرژی (قسمت اول) ویدئو 57 : 00 : 01 خصوصی قانون پایستگی انرژی (قسمت دوم) ویدئو…
10
23,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه اول، «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه اول حرکت شناسی ویدئو 35 : 24 : 01 خصوصی
40
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه پنجم، «سینماتیک»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه پنجم مرور مبحث سینماتیک (قسمت اول) ویدئو 08 : 44 خصوصی مرور مبحث سینماتیک (قسمت دوم) ویدئو 25 :…
35
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه چهارم، «دینامیک»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم دینامیک (قسمت اول) ویدئو 00 : 43 خصوصی دینامیک (قسمت دوم) ویدئو 43 : 42 خصوصی
31
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دهم، «ماشین ها،گشتاور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه دهم ماشین ها،گشتاور (قسمت اول) ویدئو 16 : 49 خصوصی ماشین ها، گشتاور (قسمت دوم) ویدئو 30 : 27…
44
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دوازدهم، «قرقره»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دوازدهم قرقره ها (قسمت اول) ویدئو 06 : 50 خصوصی قرقره ها (قسمت دوم) ویدئو 37 : 45 خصوصی
25
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دوم، «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه دوم حرکت شناسی ویدئو 45 : 14 : 01 خصوصی
26
16,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه سوم، «نیرو و دینامیک»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه سوم نیرو و دینامیک ویدئو 26 : 30 : 01 خصوصی
32
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه سیزدهم، «سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سیزدهم سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور (قسمت اول) ویدئو 14 : 38 خصوصی سطح شیبدار، چرخ…
11
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه ششم، «مرور دینامیک»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه ششم مرور مبحث دینامیک (قسمت اول) ویدئو 27 : 40 خصوصی مرور مبحث دینامیک (قسمت دوم) ویدئو 14 :…
35
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه نهم، «فشار در مایعات، جامدات و گازها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه نهم فشار در مایعات، جامدات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 33 خصوصی فشار در مایعات، جامدات و…
20
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هشتم، «فشار در مایعات و گازها»

5.00 1 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم فشار در مایعات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی فشار در مایعات و گازها (قسمت…
32
21,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هفتم، «فشار مایعات و جامدات»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه هفتم فشار مایعات و جامدات (قسمت اول) ویدئو 20 : 41 خصوصی فشار مایعات و جامدات (قسمت دوم) ویدئو…
53
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه یازدهم، «اهرم ها»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم اهرم ها (قسمت اول) ویدئو 49 : 45 خصوصی اهرم ها (قسمت دوم) ویدئو 35 : 41 خصوصی
23
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه اول، «مفاهیم اولیه الکترواستاتیک»

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه اول مفاهیم اولیه الکترواستاتیک (قسمت اول) ویدئو 54 : 48 خصوصی مفاهیم اولیه الکترواستاتیک (قسمت دوم) ویدئو 13 :…
7
24,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 00 : 47 خصوصی حل نمونه سوالات…
0
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی القای الکترومغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت اول) ویدئو 49 : 50 خصوصی جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت…
3
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیستم، «القای الکترومغناطیس فارادی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیستم القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت اول) ویدئو 27 : 49 خصوصی القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
4
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه پانزدهم، «مغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان
جلسه پانزدهم مغناطیس (قسمت اول) ویدئو 46 : 57 خصوصی مغناطیس (قسمت دوم) ویدئو 31 : 08 : 01 خصوصی
6
27,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه پنجم، «توزیع بار الکتریکی و خازن»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پنجم توزیع بار الکتریکی و خازن (قسمت اول) ویدئو 38 : 36 خصوصی توزیع بار الکتریکی و خازن (قسمت…
7
23,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه چهاردهم، «قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه چهاردهم قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 49 : 44 خصوصی قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت…
2
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه چهارم، «انرژی پتانسیل الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه چهارم انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 46 : 47 خصوصی انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 50 :…
5
25,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دهم، «مقاومت الکتریکی در رسانا»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دهم مقاومت الکتریکی در رسانا (قسمت اول) ویدئو 02 : 52 خصوصی مقاومت الکتریکی در رسانا (قسمت دوم) ویدئو…
4
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دوازدهم، «نیروی محرکه ی الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوازدهم نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 22 : 53 خصوصی نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو…
2
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دوم، «نیروی الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
جلسه دوم نیروی الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 42 : 35 خصوصی نیروی الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 41 : 41 خصوصی…
6
30,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه سوم، «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
38,000 تومان
جلسه سوم میدان الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 41 : 36 خصوصی میدان الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 10 : 28 خصوصی…
6
38,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه سیزدهم، «توان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سیزدهم توان الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 14 : 01 : 01 خصوصی توان الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
2
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه شانزدهم، «قانون دست راست»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه شانزدهم قانون دست راست (قسمت اول) ویدئو 35 : 52 خصوصی قانون دست راست (قسمت دوم) ویدئو 49 :…
4
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه ششم، «نکات مربوط به خازن و فروریزش الکتریکی آن»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه ششم نکات مربوط به خازن ویدئو 47 : 32 خصوصی فروریزش الکتریکی خازن ویدئو 19 : 38 خصوصی
5
15,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نهم، «مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم مقاومت (قسمت اول) ویدئو 15 : 55 خصوصی مقاومت (قسمت دوم) ویدئو 42 : 44 خصوصی
3
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نوزدهم، «سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه نوزدهم سیملوله (قسمت اول) ویدئو 48 : 37 خصوصی سیملوله (قسمت دوم) ویدئو 28 : 46 خصوصی
2
18,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هجدهم، «نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هجدهم نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول) ویدئو 25 : 37 خصوصی نیروی مغناطیسی وارد بر…
3
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هشتم، «جریان الکتریکی و مدارها»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم جریان الکتریکی و مدارها (قسمت اول) ویدئو 52 : 46 خصوصی جریان الکتریکی و مدارها (قسمت دوم) ویدئو…
9
21,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 17 : 19 : 01 خصوصی
4
17,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هفدهم، «حل مسائل قانون دست راست»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم حل مسائل قانون دست راست (قسمت اول) ویدئو 31 : 58 خصوصی حل مسائل قانون دست راست (قسمت…
3
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه یازدهم، «تقسیم جریان بین مقاومت های الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم تقسیم جریان بین مقاومت های الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 25 : 56 خصوصی تقسیم جریان بین مقاومت های…
2
21,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه اول، «ترسیم های هندسی 1»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه اول ترسیم های هندسی ویدئو 39 : 50 خصوصی
14
11,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
5
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه پانزدهم، «مساحت ها در مثلث»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه پانزدهم مساحت ها در مثلث ویدئو 50 : 23 : 01 خصوصی
4
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه پنجم، «تناسب و نسبت مساحت ها»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه پنجم تناسب و نسبت مساحت ها ویدئو 19 : 19 : 01 خصوصی
10
17,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه چهاردهم، «چهار ضلعی ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم چهار ضلعی ها 2 ویدئو 01 : 54 خصوصی
5
11,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه چهارم، «نقاط همرسی»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه چهارم نقاط همرسی ویدئو 47 : 13 : 01 خصوصی
6
16,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دهم، «تشابه 2»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه دهم تشابه ویدئو 25 : 12 : 01 خصوصی
4
15,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دوازدهم، «چندضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم چند ضلعی ها ویدئو 11 : 24 : 01 خصوصی
6
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دوم، «ترسیم های هندسی 2»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه دوم ترسیم های هندسی ویدئو 41 : 20 : 01 خصوصی
10
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه سوم، «استدلال، برهان خلف و مثال نقض»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه سوم استدلال، برهان خلف، مثال نقض ویدئو 03 : 09 : 01 خصوصی
7
15,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه سیزدهم، «چهار ضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه سیزدهم چهار ضلعی ها ویدئو 18 : 24 : 01 خصوصی
5
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه شانزدهم، «مساحت چهارضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه شانزدهم مساحت چهارضلعی ها ویدئو 49 : 53 خصوصی
5
11,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه ششم، «تناسب و تالس»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم تناسب و تالس ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
9
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نهم، «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه نهم تشابه ویدئو 32 : 21 : 01 خصوصی
4
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نوزدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه نوزدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 37 : 57 خصوصی
5
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هجدهم، «سطح مقطع و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم سطح مقطع و دوران ویدئو 01 : 46 خصوصی
3
10,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هشتم، «تالس»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هشتم تالس ویدئو 32 : 08 : 01 خصوصی
8
14,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 23 : 07 : 01 خصوصی
7
14,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هفدهم، «تفکر تجسمی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه هفدهم تفکر تجسمی ویدئو 42 : 57 خصوصی
3
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی در مثلث قائم الزاویه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ویدئو 26 : 25 : 01 خصوصی
5
18,500 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه اول مرور مباحث پایه ویدئو 52 : 25 : 01 خصوصی
26
18,500 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه پنجم، «مرور هندسه هشتم»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه پنجم مرور هندسه هشتم ویدئو 51 : 55 خصوصی
4
12,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه چهارم

5.00 1 رای
20,000 تومان
جلسه چهارم تست های تناسب، تشابه و تالس (قسمت اول) ویدئو 27 : 51 خصوصی تست های تناسب، تشابه و…
31
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه دهم، «مرور سطح و حجم 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم مرور سطح و حجم 3 (قسمت اول) ویدئو 40 : 43 خصوصی مرور سطح و حجم 3 (قسمت…
4
19,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 13 : 57 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 10 :…
27
22,500 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم تناسب، تشابه و تالس (قسمت اول) ویدئو 13 : 53 خصوصی تناسب، تشابه و تالس (قسمت دوم) ویدئو…
31
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه ششم، «مرور فصل سوم: تشابه و همنهشتی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه ششم مرور فصل سوم: تشابه و همنهشتی ویدئو 59 : 00 : 01 خصوصی
4
13,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه نهم، «مرور سطح و حجم 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه نهم مرور سطح و حجم 2 (قسمت اول) ویدئو 10 : 44 خصوصی مرور سطح و حجم 2 (قسمت…
6
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هشتم، «مرور سطح و حجم 1»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه هشتم مرور سطح و حجم 1 (قسمت اول) ویدئو 15 : 37 خصوصی مرور سطح و حجم 1 (قسمت…
7
17,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هفتم، «سطح و حجم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم سطح و حجم (قسمت اول) ویدئو 18 : 49 خصوصی سطح و حجم (قسمت دوم) ویدئو 30 :…
10
19,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه اول، «دایره»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه اول دایره ویدئو 19 : 08 : 01 خصوصی
5
15,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه پانزدهم، «مرور فصل دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه پانزدهم مرور فصل دایره ها ویدئو 26 : 48 خصوصی
0
10,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه پنجم، «مساحت قطاع و طول کمان»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه پنجم مساحت قطاع و طول کمان ویدئو 08 : 12 : 01 خصوصی
3
15,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهاردهم، «روابط مساحت و ارتفاع»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم روابط مساحت و ارتفاع ویدئو 27 : 54 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهارم، «مماس مشترک داخلی و خارجی»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه چهارم مماس مشترک داخلی و خارجی ویدئو 06 : 04 : 01 خصوصی
4
14,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دهم، «تجانس»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه دهم تجانس ویدئو 59 : 04 : 01 خصوصی
2
14,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دوازدهم، «قضیه ی کسینوس ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه دوازدهم قضیه ی کسینوس ها ویدئو 22 : 52 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دوم، «ترسیم های هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه دوم ترسیم های هندسی ویدئو 09 : 44 خصوصی
5
9,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه سوم، «روابط طولی در دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم روابط طولی در دایره ها ویدئو 31 : 15 : 01 خصوصی
5
16,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه سیزدهم، «قضیه ی نیمسازها»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه سیزدهم قضیه ی نیمسازها ویدئو 54 : 58 خصوصی
1
12,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه شانزدهم، «مرور تبدیلات هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه شانزدهم مرور تبدیلات هندسی ویدئو 52 : 33 خصوصی
0
7,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه ششم، «شکل های محاطی و محیطی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه ششم شکل های محاطی و محیطی ویدئو 01 : 15 : 01 خصوصی
4
16,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه نهم، «تبدیلات هندسی؛انتقال و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه نهم تبدیلات هندسی؛ انتقال و دوران ویدئو 06 : 10 : 01 خصوصی
0
15,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 39 : 47 خصوصی
0
10,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هشتم، «بازتاب»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هشتم تبدیلات هندسی و بازتاب ویدئو 25 : 05 : 01 خصوصی
2
14,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 07 : 21 : 01 خصوصی
4
17,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل سوم ویدئو 09 : 43 خصوصی
0
9,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی و قضیه ی سینوس ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی و قضیه ی سینوس ها ویدئو 52 : 15 : 01 خصوصی
1
16,500 تومان

حسابان 1 – فصل اول

5.00 1 رای
86,000 تومان
فصل اول حسابان یک این مجموعه شامل 20 تا فیلم میشه که در کل بیش از 7 ساعت آموزش و…
19
86,000 تومان

حسابان 1 – فصل دوم – تابع

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر تابع ویدئو 51 : 26 پیش نمایش توابع برابر ویدئو 21 : 14 پیش نمایش…
6
70,000 تومان

حسابان 1 ،فصل چهارم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
درس اول معرفی رادیان ویدئو 58 : 18 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 96) تمرین 21…
3
33,000 تومان

حسابان 1 ،فصل سوم، «توابع نمائی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول معرفی توابع نمائی ویدئو 49 : 18 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 77) تمرین…
5
30,000 تومان

ریاضی دهم – فصل اول

5.00 2 رای
61,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی ریاضی دهم این مجموعه شامل 15 تا فیلمه که مجموعا بیش از 6 ساعت آموزش به…
81
61,000 تومان

ریاضی دهم – فصل پنجم

5.00 2 رای
45,000 تومان
درس اول تعریف تابع، نمایش پیکانی و زوج مرتبی ویدئو 43 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول…
53
45,000 تومان

ریاضی دهم – فصل چهارم

5.00 1 رای
52,000 تومان
درس اول حل معادله ی درجه ی 2 به کمک تجزیه ویدئو 23 : 17 پیش نمایش روش ریشه گیری…
50
52,000 تومان

ریاضی دهم – فصل دوم

5.00 7 رای
45,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی فصل دوم ریاضی دهم، «مثلثات»: این فصلو با 11 تا فیلم خدمتتون ارائه میدم که مجموعا…
90
45,000 تومان

ریاضی دهم – فصل سوم

5.00 2 رای
38,000 تومان
درس اول مروری بر توان و ریشه های دوم و سوم ویدئو 56 : 21 پیش نمایش ریشه های چهارم…
52
38,000 تومان

ریاضی دهم، فصل ششم، «شمارش، بدون شمردن»

5.00 1 رای
34,500 تومان
درس اول اصل جمع و ضرب ویدئو 11 : 07 پیش نمایش کاربردهای اصل جمع و ضرب ویدئو 18 :…
43
34,500 تومان

ریاضی دهم، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر احتمالات ویدئو 52 : 18 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم ویدئو 15 :…
26
30,000 تومان

ریاضی دو – فصل دوم

5.00 2 رای
49,000 تومان
معرفی دوره ی آموزشی فصل دوم ریاضی دو «هندسه»: آموزش این فصل از 13 تا فیلم تشکیل شده که کلا…
13
49,000 تومان

ریاضی دو – فصل سوم

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
درس اول مروری بر توابع ویدئو 08 : 13 پیش نمایش توابع گویا و برابری دو تابع ویدئو 20 :…
10
40,000 تومان

ریاضی دو، فصل پنجم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
درس اول توابع و معادلات نمایی ویدئو 36 : 22 پیش نمایش حل تمرین درس اول (صفحه ی 104) تمرین…
12
35,000 تومان

ریاضی دو، فصل چهارم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درس اول تعریف رادیان و تبدیل آن به درجه ویدئو 31 : 23 پیش نمایش حل تمرین درس اول (صفحه…
6
42,000 تومان

ریاضی نهم – فصل اول

5.00 2 رای
34,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزش فصل اول ریاضی نهم این مجموعه شامل 10 تا فیلمه که مجموعا بیش از 3 ساعت…
72
34,000 تومان

ریاضی نهم – فصل پنجم

بدون امتیاز 0 رای
31,000 تومان
درس اول تک جمله ای ها و درجه ی چند جمله ای ها ویدئو 36 : 16 پیش نمایش اتحاد…
83
31,000 تومان

ریاضی نهم – فصل چهارم

5.00 2 رای
35,000 تومان
درس اول توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین هاس صفحه ی 63 تمرین 06 :…
62
35,000 تومان

ریاضی نهم – فصل دوم

معرفی دوره ی آموزشی فصل دوم ریاضی نهم «اعداد حقیقی»: این دوره شامل 11 تا فیلمه که مجموعا بیش از…
54
37,000 تومان

ریاضی نهم – فصل سوم

5.00 1 رای
30,000 تومان
معرفی دوره ی آموزشی فصل سوم ریاضی نهم «استدلال و اثبات در هندسه»: بچه های عزیزم سلام، این دوره شامل…
69
30,000 تومان

ریاضی نهم، فصل ششم، «بردار و مختصات»

5.00 3 رای
34,500 تومان
درس اول تعریف معادله ی خط و رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محورهای…
89
34,500 تومان

ریاضی نهم، فصل هشتم، «حجم و مساحت»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول سطح و حجم کره ویدئو 22 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 134)…
64
30,000 تومان

ریاضی نهم، فصل هفتم، «عبارت های گویا»

5.00 2 رای
38,000 تومان
درس اول مقادیر تعریف شده در عبارت های گویا ویدئو 09 : 15 پیش نمایش ساده کردن عبارت های گویا…
65
38,000 تومان

ریاضی یازدهم رشته تجربی

5.00 1 رای
55,500 تومان
فصل اول ریاضی دو (یازدهم تجربی) : این مجموعه شامل 13 تا فیلمه، که مجموعا حدود 5 ساعت آموزش و…
11
55,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه اول، «تکمیل و طبقه بندی اشکال و موقعیت نقاط»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه اول تکمیل و طبقه بندی اشکال و موقعیت نقاط (قسمت اول) ویدئو 09 : 45 خصوصی تکمیل و طبقه…
16
21,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه پنجم، «تصویر یا تقارن در آینه»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه پنجم تصویر یا تقارن در آینه (قسمت اول) ویدئو 24 : 43 خصوصی تصویر یا تقارن در آینه (قسمت…
8
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه چهارم، «ماشین های ورودی و خروجی و اشکال مشابه»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم ماشین های ورودی و خروجی (قسمت اول) ویدئو 52 : 44 خصوصی اشکال مشابه (قسمت دوم) ویدئو 58…
10
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دهم هوش کلامی (قسمت اول) ویدئو 10 : 41 خصوصی کفایت داده ها (قسمت دوم) ویدئو 21 : 43…
6
18,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوازدهم، «مرتب سازی جملات، سرعت و دقت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوازدهم مرتب سازی جملات ویدئو 27 : 47 خصوصی سرعت و دقت ویدئو 58 : 52 خصوصی
3
22,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوم، «تکمیل اشکال و اشکال پنهان»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوم تکمیل اشکال و اشکال پنهان (قسمت اول) ویدئو 45 : 42 خصوصی تکمیل اشکال و اشکال پنهان (قسمت…
11
21,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه سوم، «تکمیل اشکال نوع سوم و الگویابی تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم تکمیل اشکال نوع سوم و الگویابی تصویری (قسمت اول) ویدئو 13 : 45 خصوصی تکمیل اشکال نوع سوم…
9
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه ششم، «شمارش اشکال»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه ششم شمارش اشکال (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی شمارش اشکال (قسمت دوم) ویدئو 04 : 40 خصوصی
6
18,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه نهم، «مباحث کلامی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نهم مباحث کلامی (قسمت اول) ویدئو 01 : 42 خصوصی مباحث کلامی (قسمت دوم) ویدئو 49 : 44 خصوصی
6
18,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه هشتم، «تجسم فضایی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هشتم تجسم فضایی (قسمت اول) ویدئو 16 : 48 خصوصی تجسم فضایی (قسمت دوم) ویدئو 19 : 43 خصوصی
6
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه هفتم، «رمزگشایی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه هفتم رمزگشایی (قسمت اول) ویدئو 45 : 45 خصوصی رمزگشایی (قسمت دوم) ویدئو 41 : 45 خصوصی
4
19,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه یازدهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه یازدهم هوش کلامی 2 (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی کفایت داده ها 2 (قسمت دوم) ویدئو 21…
4
20,000 تومان