تست و نکته زیست دهم، جلسه اول، «دنیای زنده 1»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه اول فصل اول: دنیای زنده ویدئو 00 : 57 خصوصی
27
12,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه دوم، «دنیای زنده 2»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه دوم فصل اول: دنیای زنده ویدئو 03 : 08 : 01 خصوصی
23
15,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه سوم، «بافت های بدن»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم بافت های بدن ویدئو 28 : 17 : 01 خصوصی
18
17,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه چهارم، «دستگاه گوارش»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه چهارم دستگاه گوارش ویدئو 29 : 15 : 01 خصوصی
20
16,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه پنجم، «گوارش غذا در معده و روده ی باریک»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه پنجم گوارش غذا در معده و روده ی باریک ویدئو 33 : 23 : 01 خصوصی
21
18,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه ششم، «جذب مواد و تنظیم فرآیندهای گوارشی»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه ششم جذب مواد و تنظیم فرآیندهای گوارشی ویدئو 48 : 53 خصوصی
18
11,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هفتم، «تنوع گوارش در سایر جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه ششم تنوع گوارش در سایر جانداران ویدئو 07 : 35 خصوصی
18
8,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هشتم، «حل تست های فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه هشتم حل تست های فصل دوم ویدئو 26 : 24 خصوصی
15
5,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه دهم، «عملکرد قلب»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه دهم عملکرد قلب ویدئو 29 : 32 خصوصی
21
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه نهم، «ساختمان قلب»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه نهم ساختمان قلب ویدئو 12 : 02 : 01 خصوصی
20
13,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه یازدهم، «رگ ها»

بدون امتیاز 0 رای
8,500 تومان
جلسه یازدهم رگ ها ویدئو 53 : 40 خصوصی
17
8,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه دوازدهم، «دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش مواد»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه دوازدهم دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش مواد ویدئو 41 : 18 خصوصی
15
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه سیزدهم، «ساز و کار دستگاه تنفسی انسان»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه سیزدهم ساز و کار دستگاه تنفسی انسان ویدئو 37 : 55 خصوصی
21
12,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه چهاردهم، «تهویه ششی»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم تهویه ششی ویدئو 04 : 52 خصوصی
18
11,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه پانزدهم، «خون»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه پانزدهم خون ویدئو 04 : 32 خصوصی
14
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه شانزدهم، «تنوع گردش مواد در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه شانزدهم تنوع گردش مواد در جانداران ویدئو 46 : 23 خصوصی
14
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هفدهم، «تست و نکته فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هفدهم تست و نکته فصل چهارم ویدئو 42 : 36 خصوصی
12
8,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه هجدهم، «تنظیم اسمزی دفع مواد زائد در بدن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه هجدهم تنظیم اسمزی دفع مواد زائد در بدن ویدئو 20 : 22 خصوصی
12
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه نوزدهم، «تشکیل ادرار و تخلیه آن»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه نوزدهم تشکیل ادرار و تخلیه آن ویدئو 13 : 31 خصوصی
12
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیستم، «تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
3,000 تومان
جلسه بیستم تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران ویدئو 56 : 13 خصوصی
13
3,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و یکم، «تست و نکته فصل پنجم»

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان
جلسه بیست و یکم تست و نکته فصل پنجم ویدئو 14 : 25 خصوصی
9
5,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و دوم، «از یاخته تا گیاه»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه بیست و دوم از یاخته تا گیاه ویدئو 28 : 33 خصوصی
14
7,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و سوم، «سامانه بافتی»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه بیست و سوم سامانه بافتی ویدئو 51 : 29 خصوصی
14
6,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و چهارم، «ساختار گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه بیست و چهارم ساختار گیاهان ویدئو 59 : 24 خصوصی
13
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و پنجم، «تست و نکته فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه بیست و پنجم تست و نکته فصل ششم ویدئو 12 : 24 خصوصی
10
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و ششم، «جذب و انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و ششم جذب و انتقال مواد در گیاهان ویدئو 19 : 19 خصوصی
14
4,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و هفتم، «جانداران موثر در تغذیه گیاهی»

بدون امتیاز 0 رای
4,000 تومان
جلسه بیست و هفتم جانداران موثر در تغذیه گیاهی ویدئو 20 : 18 خصوصی
14
4,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و هشتم، «انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه بیست و هشتم انتقال مواد در گیاهان ویدئو 06 : 43 خصوصی
13
9,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و نهم، «تست و نکته فصل هفتم»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و نهم تست و نکته فصل هفتم ویدئو 26 : 19 خصوصی
10
4,500 تومان