تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه اول، «هندسه تحلیلی»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه اول هندسه تحلیلی ویدئو 50 : 33 : 01 خصوصی
8
16,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دوم، «معادلات درجه دو»

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه دوم معادلات درجه دوم ویدئو 33 : 27 : 01 خصوصی
4
16,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه سوم، «معادلات گنگ و گویا»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم معادلات گنگ و گویا ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی
4
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه چهارم، «فاصله های ثابت و نقاط همرسی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه چهارم فاصله های ثابت و نقاط همرسی ویدئو 14 : 18 : 01 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه پنجم، «تالس و تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه پنجم تالس و تشابه ویدئو 02 : 12 : 01 خصوصی
4
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه ششم ، «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه ششم تشابه ویدئو 01 : 28 : 01 خصوصی
5
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 24 : 16 : 01 خصوصی
7
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هشتم، «توابع گویا و رادیکالی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه هشتم توابع گویا و رادیکالی (قسمت اول) ویدئو 26 : 52 خصوصی توابع گویا و رادیکالی (قسمت دوم) ویدئو…
9
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دهم، «توابع یک به یک و وارون تابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دهم توابع یک به یک و وارون تابع (قسمت اول) ویدئو 03 : 56 خصوصی توابع یک به یک…
4
22,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه یازدهم، «اعمال جبری روی تابع»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه یازدهم اعمال جبری روی تابع ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
3
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دوازدهم، «رادیان و تبدیل نسبت های مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
27,500 تومان
جلسه دوازدهم رادیان ویدئو 44 : 45 خصوصی تبدیل نسبت های مثلثاتی ویدئو 36 : 20 : 01 خصوصی
2
27,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع مثلثاتی و تابع نمایی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
جلسه سیزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 44 : 10 : 01 خصوصی توابع نمایی ویدئو 23 : 12 : 01 خصوصی
2
30,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم ویدئو 12 : 30 خصوصی ویژگی های لگاریتم ویدئو 09 : 30 خصوصی
4
13,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه پانزدهم، «معادلات لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه پانزدهم معادلات لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 27 : 56 خصوصی معادلات لگاریتمی (قسمت دوم) ویدئو 26 : 00 :…
3
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه شانزدهم، «مفاهیم اولیه ی حد»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه شانزدهم مفاهیم اولیه حد (قسمت اول) ویدئو 08 : 39 خصوصی مفاهیم اولیه حد (قسمت دوم) ویدئو 24 :33…
3
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هفدهم، «حد توابع»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفدهم حد توابع (قسمت اول) ویدئو 49 : 49 خصوصی حد توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :36 خصوصی
3
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هجدهم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هجدهم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 07 : 48 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 58 :28 خصوصی
4
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیستم، «احتمالات مستقل و آمار»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه بیستم احتمالات مستقل و آمار (قسمت اول) ویدئو 48 : 49 خصوصی احتمالات مستقل و آمار (قسمت دوم) ویدئو…
5
24,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی (قسمت اول) ویدئو 20 : 00 : 01 خصوصی مرور و جمع…
3
25,000 تومان