تست و نکته ریاضی نهم، جلسه اول، «اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه اول اعداد حقیقی 1 ویدئو 45 : 23 : 01 خصوصی
49
18,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دوم، «عددهای گنگ و عبارات قدرمطلقی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوم عددهای گنگ و عبارات قدرمطلقی ویدئو 54 : 25 : 01 خصوصی
38
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه سوم، «توان»

5.00 1 رای
22,000 تومان
جلسه سوم توان (قسمت اول) ویدئو 48 : 54 خصوصی توان (قسمت دوم) ویدئو 39 : 46 خصوصی
50
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه چهارم، «توان و ریشه»

5.00 1 رای
20,500 تومان
جلسه چهارم توان و ریشه (قسمت اول) ویدئو 01 : 46 خصوصی توان و ریشه (قسمت دوم) ویدئو 53 :…
45
20,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه ششم، «عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه پنجم عبارت های جبری (قسمت اول) ویدئو 24 : 48 خصوصی عبارت های جبری (قسمت دوم) ویدئو 23 :…
48
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هفتم، «اتحادها»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه هفتم اتحادها (قسمت اول) ویدئو 45 : 45 خصوصی اتحادها (قسمت دوم) ویدئو 58 : 44 خصوصی
50
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هشتم، «تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه هشتم تجزیه (قسمت اول) ویدئو 23 : 58 خصوصی تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 29 : 39 خصوصی
36
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه نهم، «دستگاه های معادلات»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه نهم دستگاه های معادلات (قسمت اول) ویدئو 45 : 49 خصوصی دستگاه های معادلات (قسمت دوم) ویدئو 33 :…
39
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دهم، «معادله ی خط»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه دهم معادله ی خط (قسمت اول) ویدئو 54 : 47 خصوصی معادله ی خط (قسمت دوم) ویدئو 32 :…
33
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه یازدهم، «خطوط موازی با محورها»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم خطوط موازی با محورها (قسمت اول) ویدئو 59 : 55 خصوصی خطوط موازی با محورها (قسمت دوم) ویدئو…
32
19,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دوازدهم، «مرور بردار و مختصات»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوازدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 15 : 49 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
26
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه سیزدهم، «مرور بردار و مختصات 2»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 24 : 51 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
26
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه چهاردهم، «مرور مباحث تکمیلی فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهاردهم مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت اول) ویدئو 07 : 36 خصوصی مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت…
20
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه پانزدهم، «مرور فصل دوم: اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه پانزدهم مرور فصل دوم: اعداد حقیقی ویدئو 40 : 58 خصوصی
7
12,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه شانزدهم، «مرور فصل چهارم؛ توان و ریشه»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه شانزدهم مرور فصل چهارم؛ توان و ریشه ویدئو 54 : 56 خصوصی
10
12,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل پنجم؛ عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل پنجم؛ عبارت های جبری ویدئو 48 : 55 خصوصی
10
12,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل ششم؛ بردار و مختصات»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل ششم؛ بردار و مختصات ویدئو 20 : 58 خصوصی
14
13,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیستم، «مرور فصل اول؛ مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه بیستم مرور فصل اول؛ مجموعه ها (قسمت اول) ویدئو 52 : 38 خصوصی مرور فصل اول؛ مجموعه ها (قسمت…
17
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و یکم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و یکم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 48 : 44 خصوصی حل نمونه سوالات…
13
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2 (قسمت اول) ویدئو 44 : 41 خصوصی حل نمونه…
9
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و سوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و سوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3 (قسمت اول) ویدئو 52 : 41 خصوصی حل نمونه…
10
15,500 تومان