تست و نکته ریاضی دهم، جلسه اول، «الگو و دنباله»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه اول الگو و دنباله ویدئو 44 : 12 : 01 خصوصی
24
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دوم، دنباله های خطی، غیرخطی و دنباله های حسابی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دوم دنباله های خطی، غیرخطی و دنباله های حسابی ویدئو 52 : 31 : 01 خصوصی
19
20,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه سوم، «دنباله های هندسی و مسائل ترکیبی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سوم دنباله های هندسی و مسائل ترکیبی ویدئو 42 : 19 : 01 خصوصی
18
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهارم، «مروری بر تشابه و مقدمه ای بر مثلثات»

5.00 1 رای
18,500 تومان
جلسه چهارم مروری بر تشابه و مقدمه ای از مثلثات ویدئو 50 : 25 : 01 خصوصی
18
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پنجم، «دایره ی مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه پنجم دایره ی مثلثاتی ویدئو 50 : 28 : 01 خصوصی
21
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه ششم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم توابع مثلثاتی ویدئو 55 : 20 : 01 خصوصی
20
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
25,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 30 : 56 : 01 خصوصی
25
25,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هشتم، «ریشه ی n ام و توان های گویا»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم ریشه ی n ام و توان های گویا ویدئو 08 : 16 : 01 خصوصی
16
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نهم، «اتحادها و تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم اتحادها و تجزیه (قسمت اول) ویدئو 42 : 47 خصوصی اتحادها و تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
14
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دهم، «گویا کردن مخرج و معادله درجه دو»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه دهم گویا کردن مخرج کسرها (قسمت اول) ویدئو 54 : 03 : 01 خصوصی معادلات درجه دوم (قسمت دوم)…
11
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه یازدهم، «معادله درجه دو و سهمی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه یازدهم معادله درجه دو و سهمی (قسمت اول) ویدئو 42 : 59 خصوصی معادله درجه دو و سهمی (قسمت…
15
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دوازدهم، «تعیین علامت»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم تعیین علامت (قسمت اول) ویدئو 22 : 00 : 01 خصوصی تعیین علامت (قسمت دوم) ویدئو 25 :…
11
22,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه سیزدهم، «تعیین علامت و معادلات قدرمطلقی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه سیزدهم تعیین علامت و معادلات قدرمطلقی (قسمت اول) ویدئو 40 : 06 : 01 خصوصی تعیین علامت و معادلات…
12
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهاردهم، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه چهاردهم تابع (قسمت اول) ویدئو 59 : 13 : 01 خصوصی تابع (قسمت دوم) ویدئو 21 : 40 خصوصی
14
24,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پانزدهم، «جمع بندی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پانزدهم جمع بندی توابع (قسمت اول) ویدئو 21 : 58 خصوصی جمع بندی توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
11
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه شانزدهم، «اصل جمع و ضرب»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه شانزدهم اصل جمع و ضرب (قسمت اول) ویدئو 59 : 54 خصوصی اصل جمع و ضرب (قسمت دوم) ویدئو…
11
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هفدهم، «ترتیب»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه هفدهم ترتیب (قسمت اول) ویدئو 08 : 46 خصوصی ترتیب (قسمت دوم) ویدئو 11 : 23 خصوصی
10
15,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هجدهم، «ترکیب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم ترکیب (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی ترکیب (قسمت دوم) ویدئو 47 : 50 خصوصی
8
20,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نوزدهم، «قوانین احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه نوزدهم قوانین احتمال (قسمت اول) ویدئو 46 : 39 خصوصی قوانین احتمال (قسمت دوم) ویدئو 00 : 24 خصوصی
9
13,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت اول) ویدئو 33 : 55 خصوصی تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت…
8
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی و مرور نکات تستی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی و مرور نکات تستی (قسمت اول) ویدئو 47 : 56 خصوصی جمع بندی و…
10
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 16 : 52 خصوصی حل نمونه سوالات…
10
22,000 تومان