تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه اول، «دنباله های حسابی و هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه اول دنباله های حسابی و هندسی ویدئو 18 : 20 : 01 خصوصی
4
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دوم، «معادلات درجه ی دوم»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دوم معادلات درجه دوم ویدئو 42 : 31 : 01 خصوصی
4
20,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه سوم، «معادلات گنگ و گویا»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم معادلات گنگ و گویا ویدئو 04 : 15 : 01 خصوصی
3
16,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهارم، «قدر مطلق»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهارم قدرمطلق، معادلات و نامعادلات قدرمطلقی ویدئو 40 : 20 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پنجم، «هندسه ی تحلیلی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه پنجم هندسه ی تحلیلی ویدئو 32 : 29 : 01 خصوصی
6
19,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه ششم، «مقدمه ای بر تابع»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم مقدمه ای بر تابع ویدئو 25 : 20 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 09 : 22 : 01 خصوصی
2
18,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هشتم، «توابع گویا و رادیکالی»

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم توابع گویا و رادیکالی (قسمت اول) ویدئو 49 : 51 خصوصی توابع گویا و رادیکالی (قسمت دوم) ویدئو…
2
21,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نهم، «توابع جزء صحیح و براکتی»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه نهم توابع جزء صحیح و براکتی ویدئو 04 : 04 : 01 خصوصی
0
14,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دهم، «توابع یک به یک و وارون تابع»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم توابع یک به یک و وارون تابع (قسمت اول) ویدئو 01 : 54 خصوصی توابع یک به یک…
0
20,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه یازدهم، «ترکیب توابع»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم ترکیب توابع (قسمت اول) ویدئو 39 : 51 خصوصی ترکیب توابع (قسمت دوم) ویدئو 09 : 39 خصوصی
1
19,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دوازدهم، «اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع» (قسمت اول) ویدئو 59 : 51 خصوصی اعمال جبری روی توابع…
0
22,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه سیزدهم توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 51 : 04 : 01 خصوصی توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت…
1
24,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم (قسمت اول) ویدئو 38 : 37 خصوصی ویژگی های لگاریتم (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
2
15,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پانزدهم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه پانزدهم رادیان ویدئو 31 : 38 خصوصی نسبت های مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 55 : 09 : 01 خصوصی
1
23,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه شانزدهم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه شانزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 14 : 44 خصوصی توابع مثلثاتی ویدئو 04 : 34 خصوصی
1
17,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفدهم، «نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها ویدئو 39 : 47 خصوصی نسبت های مثلثاتی مجموع و…
0
19,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هجدهم، «مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هجدهم مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی (قسمت اول) ویدئو 38 : 42 خصوصی مفاهیم اولیه ی حد و…
0
14,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نوزدهم، «حد توابع و حالت ابهام 0/0»

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
جلسه نوزدهم حد توابع و حالت ابهام 0/0 (قسمت اول) ویدئو 19 : 32 خصوصی حد توابع و حالت ابهام…
0
28,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه بیستم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه بیستم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 27 : 42 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 54 : 38 خصوصی
0
17,500 تومان