تست و نکته ادبیات نهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه اول تست و نکته ویدئو 52 : 29 : 01 خصوصی
29
19,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوم تست و نکته ویدئو 09 : 40 : 01 خصوصی
16
22,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه سوم

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه سوم تست و نکته ویدئو 44 : 34 : 01 خصوصی
20
20,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه چهارم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 54 : 49 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
18
23,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه پنجم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 17 : 49 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
22
17,500 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه اول

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه اول مرور ترم اول؛ درس 1 تا 5 (قسمت اول) ویدئو 55 : 48 خصوصی مرور ترم اول؛ درس…
41
21,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه ششم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 26 : 48 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 21 :…
22
17,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفتم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 49 : 54 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 13 :…
26
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 06 : 44 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 35 :…
11
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه دهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه دهم تست و نکته ویدئو 07 : 11 : 01 خصوصی
12
16,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 13 : 42 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 47 :…
13
21,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوازدهم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 50 : 53 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
9
21,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه سیزدهم

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه سیزدهم تست و نکته ویدئو 13 : 12 : 01 خصوصی
13
15,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه چهاردهم

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه چهاردهم تست و نکته ویدئو 41 : 19 : 01 خصوصی
7
17,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه پانزدهم

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه پانزدهم تست و نکته ویدئو 50 : 44 خصوصی تست و نکته ویدئو 39 : 36 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه شانزدهم ، «دستور زبان فارسی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه شانزدهم دستور زبان فارسی ویدئو 18 : 00 : 01 خصوصی
3
13,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه هفدهم ، «آرایه های ادبی»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه هفدهم آرایه های ادبی ویدئو 22 : 03 : 01 خصوصی
4
13,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه هجدهم ، «قرابت معنایی»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه هجدهم قرابت معنایی ویدئو 01 : 03 : 01 خصوصی
2
13,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه نوزدهم ، «واژه شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه نوزدهم واژه شناسی ویدئو 13 : 01 : 01 خصوصی
1
13,000 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه دوم دوره ی سرفصل ها ویدئو 48 : 08 : 01 خصوصی
11
14,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیستم، «گروه اسمی و نقش های دستوری»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه بیستم گروه اسمی و نقش های دستوری ویدئو 27 : 54 خصوصی
4
11,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و یکم

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه بیست و یکم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 18 : 54 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو…
2
21,500 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه سوم، «حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم (قسمت اول) ویدئو 51 : 42 خصوصی حل نمونه سوالات آزمون ترم…
9
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و دوم، «مرور و جمع بندی 1»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم مرور و جمع بندی 1 (قسمت اول) ویدئو 46 : 55 خصوصی مرور و جمع بندی…
3
22,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و سوم، «مرور و جمع بندی 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و سوم مرور و جمع بندی 2 (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی مرور و جمع بندی…
6
20,000 تومان